Świadczenia pomocy socjalnej

Występując o świadczenia pomocy socjalnej należy zapoznać się z Informacjami dla doktorantów ubiegających się o przyznanie pomocy materialnej (ver. 20170913)(wersja PDF - do uruchomienia i wydrukowania pliku PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader lub inny czytnik plików PDF).

 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

UWAGA

W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1518, z późn. zm.) zmianie uległy zasady ustalania dochodu w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu i w formie karty podatkowej. Z tego powodu zaleca się zapoznanie z informacjami na ten temat zawartymi w w.w. pliku PDF (aktualne zasady zostały wyróżnione czerwoną czcionką). Zwracamy uwagę, że w przypadku działalności opodatkowanej w formie ryczałtu zaświadczenie Urzędu Skarbowego MUSI zawierać zarówno wysokość przychodu, jak i stawkę opodatkowania!!!

W związku ze zmianami druk oświadczenia o dochodzie uzyskiwanym z działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu lub karty podatkowej może być wykorzystany wyłącznie w przypadku opodatkowanej w ten sposób działalności gospodarczej rozpoczętej w 2017 roku

 * * * * * * * * * *

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.)(Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP), zwaną dalej ‘Ustawą’, oraz na podstawie Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu doktoranci wszystkich trybów studiów mogą korzystać ze świadczeń socjalnych, którymi są następujące formy pomocy:

  • stypendium socjalne,
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  • zapomoga.

Oprócz w.w. świadczeń doktoranci korzystać mogą ze stypendium dla najlepszych doktorantów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Zasady przyznawania tych stypendiów określają Regulamin stypendium rektora dla najlepszych doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz rozporządzenie ministra właściwego dla spraw nauki i szkolnictwa wyższego. Szczegółowe informacje o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w tym formularze wniosków, zasady kwalifikacji oraz wykazy rodzajów uznawanych osiągnięć i sposób ich oceny, dostępne są w serwisie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Niezależnie od w.w. form, doktoranci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza mogą ubiegać się o inne formy pomocy materialnej, o których mowa w art. 199a i 199b Ustawy oraz w innych ustawach. Warunki, tryb przyznawania i wypłacania oraz wysokości tych świadczeń przyznawanych poza systemem prowadzonym przez Uczelnię określają ustawy oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze.

Ubieganie się o w.w. świadczenia nie zależy od otrzymywania świadczeń wymienionych w art. 199 ust. 1 Ustawy i nie ma wpływu na decyzje podejmowane w sprawie ich przyznania.

Świadczenia pomocy materialnej (stypendia i zapomogi) są przyznawane przez Wydziałowe Komisje Ekonomiczne Doktorantów (Komisje Ekonomiczne I stopnia). W związku z tym wszystkie wnioski o w.w. świadczenia należy składać w sekretariatach studiów doktoranckich lub w Dziekanatach (miejsce określają Dziekani).

a) stypendium socjalne

Doktorant ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego do dnia 8 października składa Wniosek o przyznanie pomocy materialnej. Formularz wniosku oraz druki załączników (zaświadczeń) dostępne są w serwisie Uczelni, skąd można je pobrać za pośrednictwem Internetu.

Podczas rozpatrywania wniosków uwzględniane są następujące kryteria:

  • sytuacja materialna,
  • sytuacja socjalna.

Na kompletne podanie składają się:

  • Wniosek o przyznanie pomocy materialnej,
  • dokumenty pozwalające określić sytuację materialną doktoranta (załączniki do wniosku oraz inne zaświadczenia urzędowe zawierające wymagane informacje),
  • zaświadczenia o uczącym się rodzeństwie (dotyczy szkół ponadpodstawowych).

Wniosek niekompletny oraz nie pozwalający na ustalenie sytuacji materialnej nie może być rozpatrzony pozytywnie. Świadczenia mogą zostać przyznane (bez spłaty) wyłącznie po uzupełnieniu wniosku.

Doktorant studiów stacjonarnych otrzymujący stypendium socjalne, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, na stałe zamieszkały poza siedzibą Uczelni, może podczas studiów otrzymywać stypendium w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w obiekcie socjalnym Uczelni lub w innym obiekcie, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Podanie o zwiększenie z tytułu zamieszkania składa się w postaci wyboru odpowiedniej opcji we Wniosku o przyznanie pomocy materialnej. W przypadku ubiegania się o zwiększenie z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem, na doktorancie spoczywa obowiązek udokumentowania faktu wspólnego zamieszkania z nim tych osób w siedzibie Uczelni oraz obowiązek okresowego potwierdzania tego stanu.

Stypendium socjalne doktorant może otrzymywać tylko na jednych studiach doktoranckich i nie przysługuje ono po ukończeniu innych studiów doktoranckich. Zasady te obowiązują niezależnie od wydziału i uczelni oraz instytucji naukowej, w której odbywane są studia.

Stypendium socjalne przyznawane jest na rok akademicki, maksymalnie od października do lipca.

b) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Doktorant ubiegający się o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych składa podanie w sprawie przyznania pomocy materialnej.

Doktorant ubiegający się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych składa podanie na druku Wniosku o przyznanie stałych świadczeń socjalnych. Formularz wniosku dostępny jest w serwisie Uczelni, skąd można go pobrać za pośrednictwem Internetu. W przypadku, gdy wnioskodawca równocześnie występuje o inne świadczenia zależne od sytuacji materialnej, zaznacza właściwą opcję na drugiej stronie. Przyznanie samego stypendium specjalnego nie jest uwarunkowane przedstawieniem zaświadczeń umożliwiających ustalenie sytuacji materialnej. W związku z tym doktorant nie występujący o inne świadczenia wypełnia druk Wniosku o przyznanie pomocy materialnej i jedynie zaznacza właściwą opcję na drugiej stronie wniosku – w tym przypadku nie ma obowiązku podawania i dokumentowania składu rodziny.

Obowiązkowym załącznikiem do wniosku jest zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez zespół orzekający lub inne równorzędne orzeczenie wydane przez uprawniony organ.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych doktorant może otrzymywać tylko na jednych studiach doktoranckich i nie przysługuje ono po ukończeniu innych studiów doktoranckich. Zasady te obowiązują niezależnie od wydziału i uczelni oraz instytucji naukowej, w której odbywane są studia.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na rok akademicki (do lipca włącznie), ale na czas nie dłuższy niż do końca okresu ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

c) zapomoga

Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla doktoranta, udzielanej w formie pieniężnej. O przyznanie zapomogi może ubiegać się doktorant, którego sytuacja materialna z przyczyn losowych, spowodowanych zdarzeniem niezależnym od jego woli, uległa przejściowemu pogorszeniu.

Zapomoga przyznana może być wyłącznie na wniosek doktoranta, złożony na druku Wniosku o przyznanie zapomogi. Formularz wniosku dostępny jest w serwisie Uczelni, skąd można go pobrać za pośrednictwem Internetu. Występując o zapomogę doktorant zobowiązany jest dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające okoliczności, które stanowią podstawę do zwrócenia się o przyznanie tej formy pomocy.

Zapomoga jest przyznawana w ramach możliwości funduszu stypendialnego, po wypłaceniu stypendiów i ich podwyższeń. Doktorant może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku.

Wysokość zapomogi ustala Wydziałowa Komisja Ekonomiczna Doktorantów, po uwzględnieniu wszystkich czynników wpływających na przejściowo trudną sytuację studenta. Maksymalną wysokość zapomogi corocznie ustala Rektor.

Zapomogi doktorant może otrzymywać tylko na jednych studiach doktoranckich i nie przysługują one po ukończeniu innych studiów doktoranckich. Zasady te obowiązują niezależnie od wydziału i uczelni oraz instytucji naukowej, w której odbywane są studia.

UWAGI:

Wniosek niekompletny nie może być rozpatrzony pozytywnie. Świadczenie stypendialne może zostać przyznane (bez spłaty) wyłącznie po uzupełnieniu wniosku.

Utrata uprawnień do wszystkich form pomocy materialnej przyznanej na UAM następuje, jeśli doktorant:
a) został ukarany prawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej w drodze orzeczenia o zawieszeniu prawa do świadczeń pomocy materialnej,
b) uzyskał pomoc materialną na podstawie nieprawdziwych danych,
c) został skreślony z listy doktorantów.
W przypadku utraty uprawnień z powodów, o których mowa w lit. b), doktorant ponownie nabywa prawo do otrzymania pomocy materialnej w następnym roku akademickim. W przypadku zawieszenia świadczeń na mocy orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej, przywrócenie uprawnień następuje w terminie wskazanym w tym orzeczeniu.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.