Świadczenia pomocy socjalnej

Występując o świadczenia pomocy socjalnej należy zapoznać się z Informacjami dla doktorantów ubiegających się o przyznanie pomocy materialnej (ver. 20180801)(wersja PDF - do uruchomienia i wydrukowania pliku PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader lub inny czytnik plików PDF).

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Przed wystąpieniem o stypendium należy zapoznać się z informacjami

dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO)

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *

TURA GENEROWANIA WNIOSKÓW

O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ

Dnia 24 września 2018 roku, o godz. 00:01, zostanie uruchomiona tura generowania, rejestrowania i drukowania oświadczeń o dochodzie, wniosków o stypendium socjalne, wniosków o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.

Pamiętaj, że w.w. zarejestrowane i wydrukowane formularze (wraz z załącznikami) musisz dostarczyć do Dziekanatu lub - w zależności od Wydziału - do Sekretariatu Studiów Doktoranckich!

Po ostatnich aktualizacjach systemu - niezależnych od Uczelni i Zespołu USOS - zmianie uległa lokalizacja wywołania modułu Wnioski. Wejście doktorantów do modułu jest obecnie możliwe wyłącznie z zakładki "Dla wszystkich"

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Dnia 24 września 2018 roku, o godz. 00:01, zostanie uruchomiony system wypełniania, rejestrowania, drukowania i składania oświadczenia o dochodach oraz wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego i zapomogi. Z harmonogramem czynności wnioskodawców oraz Wydziałowych Komisji Ekonomicznych Doktorantów można zapoznać się tutaj.

 

Ustalone zostały następujące terminy tworzenia i składania oświadczenia o dochodach w 2017 roku, wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomogi:

- generowanie, rejestrowanie i drukowanie formularzy - do 9 października (godz. 23:59)

- dostarczenie wniosków i oświadczenia (z załącznikami) - do 11 października

Komunikat w tej sprawie znajduje się tutaj.

Po przygotowaniu szczegółowego bilansu funduszu w oparciu o wnioski złożone w ww. terminach, pod koniec października 2018 roku system wnioskowania zostanie uruchomiony na stałe i czyny będzie do końca lipca 2019 roku. O terminie ponownego uruchomienia systemu wnioskowania doktoranci zostaną poinformowani komunikatem w 'Portalu doktoranta'.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *

W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1952, z późn. zm.) zmianie uległy zasady ustalania dochodu w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu i w formie karty podatkowej. Z tego powodu zaleca się zapoznanie z informacjami na ten temat zawartymi w w.w. pliku PDF (aktualne zasady zostały wyróżnione czerwoną czcionką). Zwracamy uwagę, że w przypadku działalności opodatkowanej w formie ryczałtu zaświadczenie Urzędu Skarbowego MUSI zawierać zarówno wysokość przychodu, jak i stawkę opodatkowania!!!

W związku ze zmianami druk oświadczenia o dochodzie uzyskiwanym z działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu lub karty podatkowej może być wykorzystany wyłącznie w przypadku opodatkowanej w ten sposób działalności gospodarczej rozpoczętej w 2018 roku.

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *

 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.)(Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP), zwaną dalej ‘Ustawą’, oraz na podstawie Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu doktoranci wszystkich trybów studiów mogą korzystać ze świadczeń socjalnych, którymi są następujące formy pomocy:

  • stypendium socjalne,
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  • zapomoga.

Oprócz w.w. świadczeń doktoranci korzystać mogą ze stypendium dla najlepszych doktorantów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Zasady przyznawania tych stypendiów określają Regulamin stypendium dla najlepszych doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz rozporządzenie ministra właściwego dla spraw nauki i szkolnictwa wyższego. Szczegółowe informacje o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w tym formularze wniosków, zasady kwalifikacji oraz wykazy rodzajów uznawanych osiągnięć i sposób ich oceny, dostępne są w serwisie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zasady przedstawiania JM Rektorowi kandydatur przez doktorantów zawiera komunikat Pełnomocnika Rektora ds. pomocy materialnej, z którym można zapoznać się tutaj. Należy zapoznać się również z informacjami dostępnymi w serwisach Wydziałów, bowiem termin przedstawiania kandydatur umożliwiający ich zaopiniowanie przez rady podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni (Rady Wydziału) ogłaszają Dziekani.

Niezależnie od w.w. form, doktoranci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza mogą ubiegać się o inne formy pomocy materialnej, o których mowa w art. 199a i 199b Ustawy oraz w innych ustawach. Warunki, tryb przyznawania i wypłacania oraz wysokości tych świadczeń przyznawanych poza systemem prowadzonym przez Uczelnię określają ustawy oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze.

Ubieganie się o w.w. świadczenia nie zależy od otrzymywania świadczeń wymienionych w art. 199 ust. 1 Ustawy i nie ma wpływu na decyzje podejmowane w sprawie ich przyznania.

Świadczenia pomocy materialnej (stypendia i zapomogi) są przyznawane przez Wydziałowe Komisje Ekonomiczne Doktorantów (Komisje Ekonomiczne I stopnia). W związku z tym wszystkie wnioski o w.w. świadczenia należy składać w sekretariatach studiów doktoranckich lub w Dziekanatach (miejsce określają Dziekani).

 

a) stypendium socjalne

Doktorant ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego występuje o świadczenie generując i rejestrując wniosek w USOSweb, po czym składa go razem z załącznikami w Dziekanacie lub w sekretariacie studiów doktoranckich.

Instrukcja!

Została udostępniona instrukcja wypełniania i składania przez doktorantów wniosku o przyznanie stypendium socjalnego. Przed zadaniem pytań należy zapoznać się z zawartością dokumentu udostępnionego tutaj! Z jego zawartością można zapoznać się również poprzez link znajdujący się w module generowania wniosku.


Podczas rozpatrywania wniosków złożonych po pierwszym wyznaczonym w październiku terminie, możliwość przyznania stypendium może zależeć od tego, czy po terminie, o którym mowa, nastąpiły zmiany sytuacji materialnej wnioskodawcy z przyczyn wskazanych w art. 3 pkt. 23 i 24 Ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Forma wniosku zależy od jego zawartości (źródeł dochodów członków rodziny oraz rodzaju i liczby załączników).

 

Podczas rozpatrywania wniosków uwzględniane są następujące kryteria:

  • sytuacja materialna,
  • sytuacja socjalna.

Na kompletne podanie składają się:

  • wniosek o przyznanie stypendium socjalnego,
  • oświadczenie o dochodach uzyskanych przez członków rodziny w 2017 roku,
  • dokumenty pozwalające określić sytuację materialną doktoranta (załączniki do w.w. oświadczenia, zawierające urzędowe informacje o dochodach wpisanych do oświadczenia), w tym dotyczące uczącego się rodzeństwa.

Instrukcja!

Została udostępniona instrukcja wypełniania i składania przez doktorantów oświadczenia o dochodach uzyskanych przez członków rodziny w roku bazowym. Przed zadaniem pytań należy zapoznać się z zawartością dokumentu udostępnionego tutaj! Z jego zawartością można zapoznać się również poprzez link znajdujący się w module generowania wniosku.

W związku z obowiązującymi od 2018 roku restrykcyjnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, OBOWIĄZKOWYM załącznikiem do Oświadczenia o dochodach jest składane przez każdego pełnoletniego członka rodziny uwzględnionego w postępowaniu Oświadczenie pełnoletniego członka rodziny doktoranta składającego "Oświadczenie o dochodach", którego formularz dostępny jest tutaj. Oświadczenie bez przedstawionych oświadczeń pełnoletnich członków rodziny nie jest kompletne i nie może zostać zaakceptowane.

Wniosek niekompletny oraz nie pozwalający na ustalenie sytuacji materialnej nie może być rozpatrzony pozytywnie. Świadczenia mogą zostać przyznane (bez spłaty) wyłącznie po uzupełnieniu wniosku.

Podstawą ustalania sytuacji materialnej są zaświadczenia Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach uzyskanych przez członków rodziny i samego doktoranta w roku bazowym (dla roku akad. 2018/2019 rokiem bazowym jest rok podatkowy 2017). Ponadto potrzebne będą zaświadczenia instytucji ubezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS) o składkach na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzone w roku bazowym podatników-członków rodziny doktoranta i samego doktoranta. W zależności od sytuacji i składu rodziny przedstawić można zaświadczenia ze szkół rodzeństwa, wydane przez Urzędy Gminne zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych, wyroki alimentacyjne, decyzje o świadczeniach alimentacyjnych).

Zmiany sytuacji, jakie wystąpiły w 2018 roku wobec stanu z 2017 roku będzie można przedstawić i udokumentować załącznikami. Dotyczy to przypadków wymienionych w art. 3 pkt. 23 i 24 Ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Dokumenty można przedstawić w kopiach, pod warunkiem okazania podczas
składania wniosku ich oryginałów (do wglądu).

Doktorant studiów stacjonarnych otrzymujący stypendium socjalne, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, na stałe zamieszkały poza miastem-siedzibą Uczelni, może podczas studiów otrzymywać stypendium w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub w obiekcie innym niż Dom Studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Podanie o zwiększenie z tytułu zamieszkania składa się we wniosku o przyznanie stypendium socjalnego, przedstawiając jako załączniki kopie najmu stancji lub oświadczenie w tej sprawie (nie dotyczy osób mieszkających w Domach Studenckich Uczelni). W przypadku ubiegania się o zwiększenie z tytułu zamieszkania z małżonkiem lub dzieckiem, na doktorancie spoczywa obowiązek udokumentowania faktu wspólnego zamieszkania z nim tych osób w siedzibie Uczelni oraz obowiązek okresowego potwierdzania tego stanu.

Stypendium socjalne doktorant może otrzymywać tylko na jednych studiach doktoranckich i nie przysługuje ono po ukończeniu innych studiów doktoranckich. Zasady te obowiązują niezależnie od wydziału i uczelni oraz instytucji naukowej, w której odbywane są studia.

Decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym doktorant został skreślony z listy doktorantów albo ukończył studia na kierunku, na którym pobierał świadczenie, lub utracił prawo do świadczenia po ukończeniu innego kierunku studiów równorzędnego stopnia.

Kryteria rozpatrywania wniosków, wysokość stypendium socjalnego i zwiększenia z tytułu zamieszkania na rok akad. 2018/2019 zostaną ustalone przez Rektora i uczelniany organ Sejmiku Doktorantów na początku roku akademickiego, na podstawie wielkości funduszu stypendialnego, liczby wniosków oraz sytuacji materialnej wnioskodawców. 

W roku akad. 2017/2018 stypendium socjalne przyznawane było w wysokości równej różnicy między dochodem/os., umożliwiającym przyznanie doktorantowi UAM stypendium socjalnego (1051 PLN), a dochodem/os. wynikającym z wniosku doktoranta, w kwocie zaokrąglonej w dół do pełnych 10 PLN, jednak w wysokości nie niższej niż 300 PLN, będącej stawką podstawową stypendium. Zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania przyznawane było w wysokości 250 PLN na każdą z uprawnionych osób.

Stypendium socjalne przyznawane jest na rok akademicki, maksymalnie od października do lipca.

 

b) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Doktorant ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego dla osób niepełnosprawnych występuje o przyznanie świadczenia, generując i rejestrując wniosek w USOSweb, po czym składa składa go razem z kopią orzeczenia o niepełnosprawności w Dziekanacie lub w sekretariacie studiów doktoranckich.

Instrukcja!

Została udostępniona instrukcja wypełniania i składania przez doktorantów wniosku o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych. Przed zadaniem pytań należy zapoznać się z zawartością dokumentu udostępnionego tutaj! Z jego zawartością można zapoznać się również poprzez link znajdujący się w module generowania wniosku.

 

Podczas rozpatrywania wniosków jedynym stosowanym kryterium jest ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równorzędne orzeczenie o niezdolności do pracy, wystawione przez uprawnione zespoły ds. orzekania.


Na kompletne podanie składają się:

  •  wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
  •  ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Orzeczenie można przedstawić w kopii, pod warunkiem okazania podczas składania wniosku oryginału (do wglądu).

Wniosek niekompletny oraz nie pozwalający na ustalenie uprawnienia do świadczenia, nie może być rozpatrzony pozytywnie.

Wygenerowanie wniosku o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych możliwe jest również przy braku informacji w systemie o ważnym orzeczeniu o niepełnosprawności, jednak w tym wypadku nie ma możliwości dokonywania wypłat przyznanego świadczenia. Zaleca się sprawdzenie z pomocą Dziekanatu, czy w systemie znajdują się wymagane informacje. Świadczenie wypłacane jest wyłącznie w okresie ważności orzeczenia.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych nie przysługuje po ukończeniu innych studiów doktoranckich. Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku, wydziału i uczelni, na której odbywane są studia.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych doktorant może otrzymywać wyłącznie na jednych, wskazanych przez siebie studiach. Ponieważ wszystkie Komisje Ekonomiczne I stopnia realizują jednolite zasady i kryteria rozpatrywania wniosków, nie ma powodu, by doktorant studiujący na więcej niż jednych studiach składał więcej niż jeden wniosek o przyznanie stypendium. Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku i wydziału.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na rok akademicki, ale na czas nie dłuższy niż do końca okresu ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Prawo do otrzymywania stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych wygasa w następnym miesiącu po utracie ważności orzeczenia, na podstawie którego przyznane zostało świadczenie. Decyzja o przyznaniu stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych wygasa również z ostatnim dniem miesiąca, w którym doktorant został skreślony z listy doktorantów lub ukończył studia, na których pobierał świadczenie, lub utracił prawo do świadczenia po ukończeniu innych studiów doktoranckich. 

Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na rok akad. 2018/2019 zostanie ustalona przez Rektora i uczelniany organ Sejmiku Doktorantów na początku roku akademickiego, na podstawie wielkości funduszu stypendialnego, liczby wniosków oraz innych ustawowych wydatków funduszu (stypendium socjalne). 

W roku akad. 2017/2018 stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane było w wysokości 500 PLN.


c) zapomoga

Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla doktoranta, udzielanej w formie pieniężnej. O przyznanie zapomogi może ubiegać się doktorant, którego sytuacja materialna z przyczyn losowych, spowodowanych zdarzeniem niezależnym od jego woli, uległa przejściowemu pogorszeniu.

Zapomoga przyznana może być wyłącznie na wniosek doktoranta. Doktorant ubiegający się o przyznanie zapomogi występuje o nią generując i rejestrując wniosek w USOSweb, po czym składa go razem z załącznikami dotyczącymi powodów wystąpienia w Dziekanacie lub w sekretariacie studiów doktoranckich.

Instrukcja!

Została udostępniona instrukcja wypełniania i składania przez doktorantów wniosku o przyznanie zapomogi. Przed zadaniem pytań należy zapoznać się z zawartością dokumentu udostępnionego tutaj! Z jego zawartością można zapoznać się również poprzez link znajdujący się w module generowania wniosku.

 

Zapomoga jest przyznawana w ramach możliwości funduszu stypendialnego, po wypłaceniu stypendiów i ich podwyższeń. Doktorant może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku.

Wysokość zapomogi ustala Wydziałowa Komisja Ekonomiczna Doktorantów, po uwzględnieniu wszystkich czynników wpływających na przejściowo trudną sytuację doktoranta. Maksymalną wysokość zapomogi corocznie ustala Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem Sejmiku Doktorantów na podstawie wielkości funduszu stypendialnego, liczby wniosków oraz innych ustawowych wydatków funduszu (inne świadczenia pomocy materialnej).

Zapomogi doktorant może otrzymywać tylko na jednych studiach doktoranckich i nie przysługują one po ukończeniu innych studiów doktoranckich. Zasady te obowiązują niezależnie od wydziału i uczelni oraz instytucji naukowej, w której odbywane są studia.

W roku akad. 2017/2018 zapomogi wypłacane były w wysokości do 2000 PLN.

 

UWAGI:

Wniosek niekompletny nie może być rozpatrzony pozytywnie. Świadczenie stypendialne może zostać przyznane (bez spłaty) wyłącznie po uzupełnieniu wniosku.

Utrata uprawnień do wszystkich form pomocy materialnej przyznanej na UAM następuje, jeśli doktorant:
a) został ukarany prawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej w drodze orzeczenia o zawieszeniu prawa do świadczeń pomocy materialnej,
b) uzyskał pomoc materialną na podstawie nieprawdziwych danych,
c) został skreślony z listy doktorantów.
W przypadku utraty uprawnień z powodów, o których mowa w lit. b), doktorant ponownie nabywa prawo do otrzymania pomocy materialnej w następnym roku akademickim. W przypadku zawieszenia świadczeń na mocy orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej, przywrócenie uprawnień następuje w terminie wskazanym w tym orzeczeniu.

 

----------------------

Formularze

dla doktorantów, którym w związku z ukończeniem innych studiów doktoranckich system uniemożliwia wygenerowanie wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz wniosków o przyznanie zapomogi:

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej

Wniosek o przyznanie zapomogi

 

inne formularze:

Oświadczenie o dochodzie nie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym

Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców

Oświadczenie pełnoletniego członka rodziny doktoranta składającego "Oświadczenie o dochodach"


----------------------

Podstawy prawne

Zarządzenie nr 133/2016/2017 Rektora UAM z dnia 14 września 2017 roku w sprawie ustalenia Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.