Konkurs na stypendium w projekcie badawczym NCN OPUS 13 2017/25/B/HS3/00889 pt. „Sztuka naskalna jako źródło współczesnej tożsamości kulturowej: syberyjsko-kanadyjskie studium porównawcze”
Wiadomość, opublikowana 12-01-2018

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, ogłasza konkurs na doktoranta-stypendystę. Osoba na stanowisku doktoranta-stypendysty będzie uczestniczyć w badaniach polegających na dokumentacji współczesnej sztuki syberyjskiej związanej z nurtem neoarchaiki, w tym prowadzenie badań na terenie Syberii. Oczekiwane jest przygotowywanie własnych i uczestnictwo we wspólnych (w ramach zespołu projektowego) publikacjach w renomowanych wydawnictwach i czasopismach naukowym. Praca będzie związana z realizacją projektu NCN OPUS 13 2017/25/B/HS3/00889 pt. „Sztuka naskalna jako źródło współczesnej tożsamości kulturowej: syberyjsko-kandyjskie studium porównawcze”.

Wymagania:

 • kandydat w chwili rozpoczęcia realizacji badań jest doktorantem w zakresie nauk historycznych;
 • kandydat cechuje się dobrą znajomością języka rosyjskiego i angielskiego na poziomie pozwalającym na korzystanie z literatury naukowej oraz swobodną komunikację;
 • kandydat posiada wiedzę w zakresie kultury Syberii i/lub doświadczenie badawcze w tym zakresie kluczowe dla realizacji projektu;
 • kandydat dysponuje osiągnięciami naukowymi lub doświadczeniem naukowym kluczowymi dla realizacji projektu.
 • Od kandydata oczekuje się wykazania związku przygotowywanej rozprawy doktorskiej z tematyką projektu, w szczególności ukazania jego kompetencji w zakresie kultury i sztuki Syberii.

Typ konkursu NCN: OPUS – HS

Termin składania ofert: 25 stycznia 2018

Forma składania ofert: pocztą elektroniczną w formie plików w formacie pdf na adres: rozw@amu.edu.pl.

Warunki zatrudnienia:

 • Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej. O podjętej decyzji poinformowani zostaną tylko wybrani kandydaci. Decyzja Komisji nie pociągają za sobą konieczności uzasadniania. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do 31 stycznia 2018 r.
 • Stypendium zostanie przyznane na okres 30 miesięcy w wysokości 1500 zł miesięcznie.
 • Rozpoczęcie stypendium styczeń/luty 2018.
 • Warunki zatrudnienia określa „Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki określony uchwałą Rady NCN nr 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.”.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny zawierający oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2016 r., poz. 922 j. t.)”
 • CV zawierające informacje o dotychczasowych osiągnięciach naukowych i wyróżnieniach wynikających z dotychczas prowadzonych badań (w tym przede wszystkim wyszczególnienie publikacji w czasopismach naukowych, wystąpień konferencyjnych, udziału w projektach badawczych, stażach, szkoleniach oraz otrzymane nagrody, stypendia i inne wyróżnienia za działalność badawczo-naukową)
 • zaświadczenie o byciu doktorantem

Kontakt: Prof. UAM dr hab. Andrzej Rozwadowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, Instytut Wschodni, ul. Umultowska 89B, 61-614 Poznań, e-mail: rozw@amu.edu.pl.

Informację wprowadził/a: Monika Sielicka

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.