Stypendium dla najlepszych doktorantów

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.)(Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP), zwaną dalej ‘Ustawą’, oraz na podstawie Regulaminu stypendium dla najlepszych doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zwanego dalej ‘Regulaminem’, doktoranci wszystkich trybów studiów mogą ubiegać się o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów, zwanego dalej ‘stypendium’.

Niezależnie od w.w. stypendium doktoranci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza mogą ubiegać się o inne rodzaje stypendiów, w tym o wymienione w art. 199a i 199b Ustawy oraz w innych ustawach. Warunki, tryb przyznawania i wypłacania oraz wysokości tych świadczeń przyznawanych poza systemem prowadzonym przez Uczelnię określają ustawy oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze. Doktoranci mogą również ubiegać się o stypendia wymienione w art. 200 Ustawy. Zgodnie z art. 179 ust. 5 Ustawy otrzymywanie stypendiów, o których mowa w art. 199a i 200 Ustawy nie ma wpływu na uprawnienia do otrzymywania stypendium socjalnego.

Stypendium przyznawane jest przez JM Rektora UAM. W roku akad. 2017/2018  podstawowy termin składania wniosków mija 20 października 2017 roku. Zgodnie z Regulaminem wyznaczony został również drugi, dodatkowy termin składania wniosków (27 października 2017 roku), przeznaczony wyłącznie dla doktorantów, którzy z ważnych przyczyn losowych lub na skutek zaistnienia przeszkód formalnych, lub z powodu odbywania studiów poza granicami kraju, nie mogą złożyć wniosku w terminie podstawowym.

Wnioski należy składać za pośrednictwem właściwych Wydziałowych Komisji Ekonomicznych, poprzez Dziekanaty Wydziałów. Dokumenty można również przesyłać na adresy Dziekanatów z dopiskiem „stypendia doktorantów”.

Składając wniosek doktoranci po ukończeniu I roku korzystają z druku Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów, a doktoranci I roku – z druku Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów na pierwszym roku studiów doktoranckich. Formularze wniosków można otrzymać w Dziekanatach lub pobrać za pośrednictwem Internetu.

Stypendium może otrzymać doktorant, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:
a) uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich,
b) wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej,
c) podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.
W przypadku doktoranta I roku podstawą przyznania stypendium jest wynik uzyskany podczas postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów.

Stypendium przyznawane jest wyłącznie na wniosek zainteresowanego.

Stypendium doktorant może otrzymywać tylko na jednych studiach doktoranckich i nie przysługuje ono po ukończeniu innych studiów doktoranckich. Zasady te obowiązują niezależnie od wydziału i uczelni, na której odbywane są studia.

Stypendium przyznawane jest na rok akademicki, a wypłacane co miesiąc, od października do lipca włącznie.

Zgodnie z art.  184 ust. 8 Ustawy decyzja o przyznaniu świadczenia pomocy materialnej, w tym decyzja o przyznaniu stypendium dla najlepszych doktorantów, wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym doktorant został skreślony z listy doktorantów albo ukończył studia, lub utracił prawo do świadczenia w wyniku ukończenia innych studiów doktoranckich.

System składania i rozpatrywania wniosków, ich formularze oraz procedury odwoławcze zostały określone w Regulaminie. Zawiera on również terminy i miejsce składania wniosków. Integralną częścią Regulaminu jest Załącznik nr 1, w którym opracowane zostały zasady dokumentowania osiągnięć, jak i kryteria oceny wniosków opracowane odrębnie dla każdego Wydziału. Zindywidualizowany Załącznik nr 1 zawiera zasady oceny wniosków i osiągnięć stosowane przez:

- Wydział Anglistyki

- Wydział Biologii

- Wydział Chemii

- Wydział Fizyki

- Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

- Wydział Historyczny

- Wydział Matematyki i Informatyki

- Wydział Neofilologii

- Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

- Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

- Wydział Nauk Społecznych

- Wydział Prawa i Administracji

- Wydział Studiów Edukacyjnych

- Wydział Teologiczny

 

Doktorant może równocześnie otrzymywać stypendium rektora i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Otrzymanie tych stypendiów nie wyklucza prawa doktoranta do świadczeń pomocy materialnej oraz prawa do otrzymywania innych stypendiów przyznawanych przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a także pochodzących ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych wymienionych w art. 179 ust. 5 i art. 200 Ustawy; podczas starań doktoranta o stypendium socjalne żadne z wymienionych stypendiów nie jest uznawane za dochód.

 

Wnioski
Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów - na I roku (PDF)(DOC)
Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów - po I roku (PDF)(DOC)Zarządzenia zmieniające KRYTERIA w poszczególnych jednostkach:

Zarządzenie nr 444/2014/2015 Rektora UAM z dnia 30 września 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 283/2010/2011 z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów UAM

Zarządzenie nr 4/2016/2017 Rektora UAM z dnia 14 września 2016 roku zmieniające zarządzenie nr 283/2010/2011 z dnia 28 września 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów UAM - Wydział Studiów Edukacyjnych

Zarządzenie nr 88/2016/2017 Rektora UAM z dnia 30 maja 2017 roku zmieniające zarządzenie nr 283/2010/2011 z dnia 28 września 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów UAM

Zarządzenie nr 109/2016/2017 Rektora UAM z dnia 5 lipca 2017 roku zmieniające zarządzenie nr 283/2010/2011 z dnia 28 września 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.