Świadczenia pomocy socjalnej

Występując o świadczenia pomocy socjalnej należy zapoznać się z Informacjami dla doktorantów ubiegających się o przyznanie pomocy materialnej (ver. 20170926)(wersja PDF - do uruchomienia i wydrukowania pliku PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader lub inny czytnik plików PDF).

 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

TRWA TURA GENEROWANIA WNIOSKÓW

Dnia 28 października 2017 roku, o godz. 00:01 została uruchomiona na stałe tura generowania, rejestrowania i drukowania oświadczeń o dochodzie, wniosków o stypendium socjalne, wniosków o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.

Pamiętaj, że w.w. zarejestrowane i wydrukowane formularze (wraz z załącznikami) musisz dostarczyć do Dziekanatu lub - w zależności od Wydziału - do Sekretariatu Studiów Doktoranckich!

Po ostatniej aktualizacji systemu - niezależnej od Uczelni i Zespołu USOS - zmianie uległa lokalizacja wywołania modułu Wnioski. Wejście doktorantów do modułu jest obecnie możliwe wyłącznie z zakładki "Dla wszystkich"

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *

UWAGA

  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Dnia 26 września 2017 roku został uruchomiony system wypełniania, rejestrowania, drukowania i składania oświadczenia o dochodach oraz wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego i zapomogi. Z ogłoszeniem w tej sprawie i z harmonogramem czynności wnioskodawców oraz Wydziałowych Komisji Ekonomicznych Doktorantów można zapoznać się TUTAJ.

W związku z dużym zainteresowaniem doktorantów oraz wprowadzeniem nowej formy wnioskowania, z której doktoranci dotąd nie korzystali, jak również z możliwością podania do publicznej wiadomości w.w. ogłoszenia dopiero po wydaniu Zarządzenia JM Rektora nr 133/2016/2017 wprowadzającego zmiany w sposobie wnioskowania, zasadnym stało się dokonanie korekty niektórych terminów przewidzianych w harmonogramie czynności.

Ustalone zostały nowe terminy:

- generowania, rejestrowania i drukowania formularzy - 19 października (godz. 23:59)

- dostarczenia wniosków i oświadczenia (z załącznikami) - 20 października

Komunikat w tej sprawie, zawierający zaktualizowany harmonogram znajduje się TUTAJ.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *

W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1518, z późn. zm.) zmianie uległy zasady ustalania dochodu w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu i w formie karty podatkowej. Z tego powodu zaleca się zapoznanie z informacjami na ten temat zawartymi w w.w. pliku PDF (aktualne zasady zostały wyróżnione czerwoną czcionką). Zwracamy uwagę, że w przypadku działalności opodatkowanej w formie ryczałtu zaświadczenie Urzędu Skarbowego MUSI zawierać zarówno wysokość przychodu, jak i stawkę opodatkowania!!!

W związku ze zmianami druk oświadczenia o dochodzie uzyskiwanym z działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu lub karty podatkowej może być wykorzystany wyłącznie w przypadku opodatkowanej w ten sposób działalności gospodarczej rozpoczętej w 2017 roku.

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *

 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.)(Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP), zwaną dalej ‘Ustawą’, oraz na podstawie Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu doktoranci wszystkich trybów studiów mogą korzystać ze świadczeń socjalnych, którymi są następujące formy pomocy:

  • stypendium socjalne,
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  • zapomoga.

Oprócz w.w. świadczeń doktoranci korzystać mogą ze stypendium dla najlepszych doktorantów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Zasady przyznawania tych stypendiów określają Regulamin stypendium dla najlepszych doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz rozporządzenie ministra właściwego dla spraw nauki i szkolnictwa wyższego. Szczegółowe informacje o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w tym formularze wniosków, zasady kwalifikacji oraz wykazy rodzajów uznawanych osiągnięć i sposób ich oceny, dostępne są w serwisie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Niezależnie od w.w. form, doktoranci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza mogą ubiegać się o inne formy pomocy materialnej, o których mowa w art. 199a i 199b Ustawy oraz w innych ustawach. Warunki, tryb przyznawania i wypłacania oraz wysokości tych świadczeń przyznawanych poza systemem prowadzonym przez Uczelnię określają ustawy oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze.

Ubieganie się o w.w. świadczenia nie zależy od otrzymywania świadczeń wymienionych w art. 199 ust. 1 Ustawy i nie ma wpływu na decyzje podejmowane w sprawie ich przyznania.

Świadczenia pomocy materialnej (stypendia i zapomogi) są przyznawane przez Wydziałowe Komisje Ekonomiczne Doktorantów (Komisje Ekonomiczne I stopnia). W związku z tym wszystkie wnioski o w.w. świadczenia należy składać w sekretariatach studiów doktoranckich lub w Dziekanatach (miejsce określają Dziekani).

 

a) stypendium socjalne

Począwszy od roku akademickiego 2017/2018 doktorant ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego występuje o świadczenie generując wniosek w USOSweb, po czym składa go razem z załącznikami w Dziekanacie lub w sekretariacie studiów doktoranckich. System generowania wniosków zostanie uruchomiony pod koniec września, a o dokładnej dacie doktoranci zostaną poinformowani w serwisie Uczelni oraz ogłoszeniami na tablicach przeznaczonych do zapoznawania z ważnymi informacjami.

Instrukcja!

Została udostępniona instrukcja wypełniania i składania przez doktorantów wniosku o przyznanie stypendium socjalnego. Przed zadaniem pytań należy zapoznać się z zawartością dokumentu udostępnionego tutaj! Z jego zawartością można zapoznać się również poprzez link znajdujący się w module generowania wniosku.


Podczas rozpatrywania wniosków złożonych po pierwszym wyznaczonym w październiku terminie, możliwość przyznania stypendium może zależeć od tego, czy po terminie, o którym mowa, nastąpiły zmiany sytuacji materialnej wnioskodawcy z przyczyn wskazanych w art. 3 pkt. 23 i 24 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1518, z późn. zm.)(Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP).

Forma wniosku zależy od jego zawartości (źródeł dochodów członków rodziny oraz rodzaju i liczby załączników).

 

Podczas rozpatrywania wniosków uwzględniane są następujące kryteria:

  • sytuacja materialna,
  • sytuacja socjalna.

Na kompletne podanie składają się:

  • wniosek o przyznanie stypendium socjalnego,
  • oświadczenie o dochodach uzyskanych przez członków rodziny w 2016 roku,
  • dokumenty pozwalające określić sytuację materialną doktoranta (załączniki do w.w. oświadczenia, zawierające urzędowe informacje o dochodach wpisanych do oświadczenia), w tym dotyczące uczącego się rodzeństwa.

Instrukcja!

Została udostępniona instrukcja wypełniania i składania przez doktorantów oświadczenia o uzyskanych w 2016 roku przez członków rodziny dochodach opodatkowanych i nieopodatkowanych. Przed zadaniem pytań należy zapoznać się z zawartością dokumentu udostępnionego tutaj! Z jego zawartością można zapoznać się również poprzez link znajdujący się w module generowania wniosku.

 

Wniosek niekompletny oraz nie pozwalający na ustalenie sytuacji materialnej nie może być rozpatrzony pozytywnie. Świadczenia mogą zostać przyznane (bez spłaty) wyłącznie po uzupełnieniu wniosku.

Podstawą ustalania sytuacji materialnej są zaświadczenia Urzędu Skarbowego o uzyskanych w 2016 roku dochodach członków rodziny (w tym doktoranta). Ponadto potrzebne będą zaświadczenia instytucji ubezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS) o składkach na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzone przez podatników-członków rodziny doktoranta w 2016 roku. W zależności od sytuacji i składu rodziny przedstawić można zaświadczenia ze szkół rodzeństwa, wydane przez Urzędy Gminne zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych, wyroki alimentacyjne, decyzje o świadczeniach alimentacyjnych).

Zmiany sytuacji, jakie wystąpiły w 2017 roku wobec stanu z 2016 roku będzie można przedstawić i udokumentować załącznikami. Dotyczy to przypadków wymienionych w art. 3 pkt. 23 i 24 Ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Dokumenty można przedstawić w kopiach, pod warunkiem okazania podczas
składania wniosku ich oryginałów (do wglądu).

Doktorant studiów stacjonarnych otrzymujący stypendium socjalne, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, na stałe zamieszkały poza miastem-siedzibą Uczelni, może podczas studiów otrzymywać stypendium w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub w obiekcie innym niż Dom Studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Podanie o zwiększenie z tytułu zamieszkania składa się we wniosku o przyznanie stypendium socjalnego, przedstawiając jako załączniki kopie najmu stancji lub oświadczenie w tej sprawie (nie dotyczy osób mieszkających w Domach Studenckich Uczelni). W przypadku ubiegania się o zwiększenie z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem, na doktorancie spoczywa obowiązek udokumentowania faktu wspólnego zamieszkania z nim tych osób w siedzibie Uczelni oraz obowiązek okresowego potwierdzania tego stanu.

Stypendium socjalne doktorant może otrzymywać tylko na jednych studiach doktoranckich i nie przysługuje ono po ukończeniu innych studiów doktoranckich. Zasady te obowiązują niezależnie od wydziału i uczelni oraz instytucji naukowej, w której odbywane są studia.

Decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym doktorant został skreślony z listy doktorantów albo ukończył studia na kierunku, na którym pobierał świadczenie, lub utracił prawo do świadczenia po ukończeniu innego kierunku studiów równorzędnego stopnia.

Kryteria rozpatrywania wniosków, wysokość stypendium socjalnego i zwiększenia z tytułu zamieszkania na rok akad. 2017/2018 zostaną ustalone przez Rektora i uczelniany organ Sejmiku Doktorantów na początku roku akademickiego, na podstawie wielkości funduszu stypendialnego, liczby wniosków oraz sytuacji materialnej wnioskodawców. 

W roku akad. 2017/2018 stypendium socjalne przyznawane jest w wysokości równej różnicy między dochodem/os., umożliwiającym przyznanie doktorantowi UAM stypendium socjalnego (1051 PLN), a dochodem/os. wynikającym z wniosku doktoranta, w kwocie zaokrąglonej w dół do pełnych 10 PLN, jednak w wysokości nie niższej niż 300 PLN, będącej stawką podstawową stypendium. Zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania przyznawane było w wysokości 250 PLN na każdą z uprawnionych osób.

Stypendium socjalne przyznawane jest na rok akademicki, maksymalnie od października do lipca.

 

b) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Począwszy od roku akademickiego 2017/2018 doktorant ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego dla osób niepełnosprawnych występuje o przyznanie świadczenia, generując wniosek w USOSweb, po czym składa składa go razem z załącznikami w Dziekanacie lub w sekretariacie studiów doktoranckich. System generowania wniosków zostanie uruchomiony pod koniec września, a o dokładnej dacie doktoranci zostaną poinformowani w serwisie Uczelni oraz ogłoszeniami na tablicach przeznaczonych do zapoznawania z ważnymi informacjami.

Instrukcja!

Została udostępniona instrukcja wypełniania i składania przez doktorantów wniosku o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych. Przed zadaniem pytań należy zapoznać się z zawartością dokumentu udostępnionego tutaj! Z jego zawartością można zapoznać się również poprzez link znajdujący się w module generowania wniosku.

 

Podczas rozpatrywania wniosków jedynym stosowanym kryterium jest ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równorzędne orzeczenie o niezdolności do pracy, wystawione przez uprawnione zespoły ds. orzekania.


Na kompletne podanie składają się:

  •  wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
  •  ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Orzeczenie można przedstawić w kopii, pod warunkiem okazania podczas składania wniosku oryginału (do wglądu).

Wniosek niekompletny oraz nie pozwalający na ustalenie uprawnienia do świadczenia, nie może być rozpatrzony pozytywnie.

Wygenerowanie wniosku o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych możliwe jest również przy braku informacji w systemie o ważnym orzeczeniu o niepełnosprawności, jednak w tym wypadku nie ma możliwości dokonywania wypłat przyznanego świadczenia. Zaleca się sprawdzenie z pomocą Dziekanatu, czy w systemie znajdują się wymagane informacje. Świadczenie wypłacane jest wyłącznie w okresie ważności orzeczenia.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych nie przysługuje po ukończeniu innych studiów doktoranckich. Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku, wydziału i uczelni, na której odbywane są studia.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych doktorant może otrzymywać wyłącznie na jednych, wskazanych przez siebie studiach. Ponieważ wszystkie Komisje Ekonomiczne I stopnia realizują jednolite zasady i kryteria rozpatrywania wniosków, nie ma powodu, by doktorant studiujący na więcej niż jednych studiach składał więcej niż jeden wniosek o przyznanie stypendium. Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku i wydziału.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na rok akademicki, ale na czas nie dłuższy niż do końca okresu ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Prawo do otrzymywania stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych wygasa w następnym miesiącu po utracie ważności orzeczenia, na podstawie którego przyznane zostało świadczenie. Decyzja o przyznaniu stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych wygasa również z ostatnim dniem miesiąca, w którym doktorant został skreślony z listy doktorantów lub ukończył studia, na których pobierał świadczenie, lub utracił prawo do świadczenia po ukończeniu innych studiów doktoranckich. 

Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na rok akad. 2017/2018 zostanie ustalona przez Rektora i uczelniany organ Sejmiku Doktorantów na początku roku akademickiego, na podstawie wielkości funduszu stypendialnego, liczby wniosków oraz innych ustawowych wydatków funduszu (stypendium socjalne). 

W roku akad. 2017/2018 stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest w wysokości 500 PLN.


c) zapomoga

Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla doktoranta, udzielanej w formie pieniężnej. O przyznanie zapomogi może ubiegać się doktorant, którego sytuacja materialna z przyczyn losowych, spowodowanych zdarzeniem niezależnym od jego woli, uległa przejściowemu pogorszeniu.

Zapomoga przyznana może być wyłącznie na wniosek doktoranta. Począwszy od roku akademickiego 2017/2018 student ubiegający się o przyznanie zapomogi występuje o nią generując wniosek w USOSweb, po czym składa go razem z załącznikami dotyczącymi powodów wystąpienia w Dziekanacie lub w sekretariacie studiów doktoranckich. System generowania wniosków zostanie uruchomiony pod koniec września, a o dokładnej dacie doktoranci zostaną poinformowani w serwisie Uczelni oraz ogłoszeniami na tablicach przeznaczonych do zapoznawania z ważnymi informacjami.

Instrukcja!

Została udostępniona instrukcja wypełniania i składania przez doktorantów wniosku o przyznanie zapomogi. Przed zadaniem pytań należy zapoznać się z zawartością dokumentu udostępnionego tutaj! Z jego zawartością można zapoznać się również poprzez link znajdujący się w module generowania wniosku.

 

Zapomoga jest przyznawana w ramach możliwości funduszu stypendialnego, po wypłaceniu stypendiów i ich podwyższeń. Doktorant może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku.

Wysokość zapomogi ustala Wydziałowa Komisja Ekonomiczna Doktorantów, po uwzględnieniu wszystkich czynników wpływających na przejściowo trudną sytuację doktoranta. Maksymalną wysokość zapomogi corocznie ustala Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem Sejmiku Doktorantów na podstawie wielkości funduszu stypendialnego, liczby wniosków oraz innych ustawowych wydatków funduszu (inne świadczenia pomocy materialnej).

Zapomogi doktorant może otrzymywać tylko na jednych studiach doktoranckich i nie przysługują one po ukończeniu innych studiów doktoranckich. Zasady te obowiązują niezależnie od wydziału i uczelni oraz instytucji naukowej, w której odbywane są studia.

W roku akad. 2017/2018 zapomogi wypłacane są w wysokości do 2000 PLN.

 

UWAGI:

Wniosek niekompletny nie może być rozpatrzony pozytywnie. Świadczenie stypendialne może zostać przyznane (bez spłaty) wyłącznie po uzupełnieniu wniosku.

Utrata uprawnień do wszystkich form pomocy materialnej przyznanej na UAM następuje, jeśli doktorant:
a) został ukarany prawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej w drodze orzeczenia o zawieszeniu prawa do świadczeń pomocy materialnej,
b) uzyskał pomoc materialną na podstawie nieprawdziwych danych,
c) został skreślony z listy doktorantów.
W przypadku utraty uprawnień z powodów, o których mowa w lit. b), doktorant ponownie nabywa prawo do otrzymania pomocy materialnej w następnym roku akademickim. W przypadku zawieszenia świadczeń na mocy orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej, przywrócenie uprawnień następuje w terminie wskazanym w tym orzeczeniu.

 

----------------------

Formularze

dla doktorantów, którym w związku z ukończeniem innych studiów doktoranckich system uniemożliwia wygenerowanie wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz wniosków o przyznanie zapomogi:

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej

Wniosek o przyznanie zapomogi

 

inne formularze:

Oświadczenie o dochodzie nie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym

Oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców

 


----------------------

Podstawy prawne

Zarządzenie nr 133/2016/2017 Rektora UAM z dnia 14 września 2017 roku w sprawie ustalenia Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.