Zarządzenie nr 181A/2010/2011 Rektora UAM z dnia 1 października 2010 roku w sprawie kryteriów wyłaniania 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich, którzy mogą się ubiegać o umorzenie 20% pożyczki studenckiej lub kredytu studenckiego dok

Zarządzenie Nr 181A/2010/2011
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 1 października 2010 roku

w sprawie kryteriów wyłaniania 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich, którzy mogą się ubiegać o umorzenie 20% pożyczki studenckiej lub kredytu studenckiego doktorantom UAM

 

Na podstawie §17 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010r./ Dz. U. Nr 87, poz. 560/

zarządzam:


§
1

Listę najlepszych absolwentów studiów doktoranckich ustala, każda jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie.

§ 2

Grupę 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich w danej jednostce organizacyjnej ustala się według następujących kryteriów:
1. Zrealizowanie przez 4 lata pełnego programu studiów doktoranckich przewidzianego dla danej jednostki organizacyjnej. Należy uwzględnić możliwość przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich:
 a)    o czas trwania urlopu macierzyńskiego,
 b)    o czas potrzebny do prowadzenia niezbędnych badań naukowych (maksymalnie 1 rok),
 c)    o czas choroby, sprawowania osobistej opieki nad członkiem rodziny lub dzieckiem  (łącznie nie więcej niż rok).
2. Złożenie pracy doktorskiej w okresie, o którym mowa w §2.1.
3. Złożenie sprawozdania z dorobku naukowego uzyskanego w trakcie trwania studiów doktoranckich. Punktacje za osiągnięcia naukowe ustala się w oparciu o kryteria przyjęte do sporządzania listy rankingowej do stypendium doktoranckiego, obowiązujące w danej jednostce prowadzącej studia doktoranckie.
4. Zdarzenia o których mowa w §2.1 i 2.3 muszą mieć miejsce w tym samym roku akademickim.

§ 3

Jeżeli w grupie 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich znajduje się osoba korzystająca z pożyczki studenckiej lub kredytu studenckiego, może się ona ubiegać o umorzenie 20% pożyczki lub kredytu.

§ 4

W przypadku, gdy w danej jednostce organizacyjnej prowadzone są studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne wyłania się wspólną grupę 5% najlepszych absolwentów.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie od roku akademickiego 2010/2011.

 

REKTOR

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.