Załącznik - regulamin studiów doktoranckich na UAM
Regulamin studiów doktoranckich
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

I. Przepisy ogólne
II. Plan i program oraz organizacja studiów doktoranckich
III. Prawa i obowiązki doktoranta

I. Przepisy ogólne

§1

  Regulamin określa zasady tworzenia studiów doktoranckich, zadania, organizację oraz tok tych studiów, a nadto prawa i obowiązki uczestników studiów doktoranckich (doktorantów).

§2

  Zadaniem studiów doktoranckich jest zdobycie zaawansowanej wiedzy w określonej dziedzinie lub dyscyplinie naukowej przygotowujące do samodzielnej, twórczej pracy badawczej oraz uzyskania stopnia naukowego doktora.
  Zadaniem studiów doktoranckich jest także przysposobienie doktorantów do pracy dydaktycznej przez zaznajomienie ich z podstawowymi metodami nauczania w zakresie wybranej dyscypliny naukowej, zaznajomienie z zasadami organizacji badań naukowych i prezentacji ich rezultatów oraz przysposobienie do pracy indywidualnej i pracy w zespole.
  Uwieńczeniem studiów doktoranckich jest opracowanie i obrona rozprawy doktorskiej.

§3

 1. Studia doktoranckie na Uniwersytecie tworzy i likwiduje rektor na wniosek rady jednostki organizacyjnej (rady wydziału albo rady instytutu) mającej prawo ich prowadzenia.
 2. Wniosek o utworzenie studiów doktoranckich powinien zawierać następujące informacje:
  1. dziedzinę naukową i dyscyplinę nauki, w których mają być prowadzone studia doktoranckie,
  2. tryb studiów doktoranckich (stacjonarne, niestacjonarne),
  3. maksymalną liczbę uczestników studiów doktoranckich prowadzonych w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym,
  4. kalkulację kosztów studiów doktoranckich,
  5. propozycję wysokości opłat za niestacjonarne studia doktoranckie,
  6. informacje o zapewnieniu środków finansowych na badania uczestników studiów doktoranckich.

§4

  Studia doktoranckie na Uniwersytecie prowadzone są jako studia stacjonarne albo niestacjonarne i trwają 8 semestrów.

§5

 1. Stacjonarne studia doktoranckie są bezpłatne.
 2. Wysokość opłat za niestacjonarne studia doktoranckie ustala rektor.
 3. Szczegółowe zasady pobierania opłat, o których mowa w ust. 2, w tym tryb i warunki zwalniania z tych opłat doktorantów osiągających wybitne wyniki w nauce lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, określa senat.
 4. Wysokość opłaty rocznej za I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich jest podawana do wiadomości publicznej wraz z uchwałą w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie.
 5. Opłata za kolejne lata niestacjonarnych studiów doktoranckich może ulec zmianie, jeżeli zachodzą okoliczności wskazane w odrębnych przepisach i jest podawana do wiadomości doktorantów najpóźniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego, którego dotyczy.

§6

  Prawa uczestnika studiów doktoranckich na Uniwersytecie nabywa się z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania. Treść ślubowania określa Statut Uniwersytetu.

§7

  Uczestnik studiów doktoranckich otrzymuje:
  1. legitymację doktoranta,
  2. indeks albo kartę uczestnika studiów doktoranckich, opracowane według wzoru ustalonego przez rektora, w których odnotowuje się jego uczestnictwo w seminariach, złożone egzaminy, uzyskane zaliczenia, odbyte staże naukowe, a także okresowe opinie opiekuna naukowego albo promotora oraz informacje o spełnianiu innych obowiązków przewidzianych planem i programem studiów doktoranckich.

§8

 1. Rok akademicki trwa od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.
 2. Rektor może ustanowić w ciągu roku akademickiego dni wolne od zajęć.II. Plan i program oraz organizacja studiów doktoranckich

§9

  Podstawą procesu kształcenia na studiach doktoranckich jest plan i program studiów doktoranckich.

§10

 1. Plan i program studiów doktoranckich uchwala rada jednostki organizacyjnej prowadząca studia doktoranckie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów, określając w nim:
  1. obowiązki doktoranta w zakresie pracy badawczej,
  2. obowiązkowe wykłady i seminaria,
  3. obowiązkowe egzaminy oraz zaliczenia,
  4. zasady zaliczania poszczególnych lat studiów,
  5. obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, w prowadzeniu których powinien brać udział uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich, nie mniejszy niż 30 godzin w okresie odbywania studiów doktoranckich; prowadzący zajęcia jest obowiązany omawiać zajęcia z doktorantem i udzielać mu wyjaśnień oraz wskazówek,
  6. obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, które uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich powinien prowadzić samodzielnie, nieprzekraczający 90 godzin w roku akademickim, a w przypadku doktorantów, którzy nie pobierają stypendium doktoranckiego ? 60 godzin w roku akademickim,
  7. obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, w których prowadzeniu jest obowiązany uczestniczyć uczestnik niestacjonarnych studiów doktoranckich, nie mniejszy niż 30 godzin w okresie odbywania studiów doktoranckich.
 2. Rada jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie może podjąć decyzję w sprawie wymiaru zajęć dydaktycznych, które uczestnik niestacjonarnych studiów doktoranckich ma obowiązek przeprowadzić samodzielnie.

§11

 1. W każdym roku akademickim proponuje się uczestnikom studiów doktoranckich do wyboru co najmniej 4 wykłady ogólnouniwersyteckie, w tym jeden z dyscypliny dodatkowej, z której należy złożyć egzamin doktorski, warunkujący ubieganie się o stopień doktora.
 2. Ustalając plan i program studiów doktoranckich rada jednostki organizacyjnej prowadzącej te studia uwzględnia w nim wykłady ogólnouniwersyteckie.

§12

  Uczestnik studiów doktoranckich oraz opiekun naukowy albo promotor mogą opracować uzupełniający plan studiów, określający dodatkowe wykłady i seminaria, a nadto zadania naukowe na poszczególne semestry (prace badawcze, referaty, komunikaty i inne materiały do publikacji). Opiekun naukowy lub promotor jest obowiązany czuwać nad realizacją planu uzupełniającego.

§13

  Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje rada jednostki organizacyjnej prowadzącej te studia.

§14

  Uczestnik studiów doktoranckich opracowuje konspekty i materiały niezbędne do przeprowadzenia przez niego zajęć dydaktycznych. Konspekty i materiały zatwierdza kierownik jednostki właściwej dla prowadzenia zajęć, wchodzącej w skład jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie.

§15

 1. Uczestnik studiów doktoranckich składa kierownikowi tych studiów najpóźniej do 15 września każdego roku sprawozdanie z pracy naukowej, złożonych egzaminów i uzyskanych zaliczeń oraz z pracy dydaktycznej. Do sprawozdania dołącza się opinię opiekuna naukowego albo promotora o postępach w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej, a także o pracy dydaktycznej.
 2. W przypadku przedłużenia okresu studiów doktoranckich sprawozdanie składa się najpóźniej 14 dni przed dniem, w którym mija termin przedłużenia.

§16

 1. Na podstawie informacji, o których mowa w § 15, kierownik studiów doktoranckich podejmuje decyzję o zaliczeniu roku studiów doktoranckich albo decyzję o zaliczeniu roku studiów doktoranckich z obowiązkiem uzupełnienia niezaliczonego przedmiotu, wyznaczając termin na jego uzupełnienie.
 2. Na podstawie odrębnych przepisów kierownik studium doktoranckiego podejmuje też decyzję o skreśleniu z listy uczestników studiów doktoranckich.

§17

  Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich, otrzymujący stypendium doktoranckie, może podjąć pracę zarobkową w niepełnym wymiarze czasu pracy.

§18

  Okres studiów doktoranckich ulega przedłużeniu o czas trwania udzielonego przez pracodawcę urlopu macierzyńskiego, a w przypadku osoby niepozostającej w zatrudnieniu - o czas, jaki przysługiwałby jej z tytułu udzielenia urlopu macierzyńskiego.

§19

 1. W uzasadnionych przypadkach rektor na wniosek uczestnika studiów doktoranckich może przedłużyć okres odbywania studiów, nie dłużej niż o rok.
 2. W przypadku przedłużenia studiów doktoranckich rektor może podjąć decyzję o przyznaniu na określony czas prawa do pobierania stypendium doktoranckiego.

§20

  Do wniosku o przedłużenie okresu studiów doktoranckich dołącza się opinię opiekuna naukowego albo promotora określającą przewidywany termin zakończenia rozprawy doktorskiej i jej obrony.

§21

 1. Uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich można, na jego wniosek, przenieść na studia niestacjonarne.
 2. Na wniosek kierownika studiów doktoranckich uczestnika niestacjonarnych studiów doktoranckich można, za jego zgodą, przenieść na studia stacjonarne, jeżeli przedterminowo zmniejszyła się liczba uczestników doktoranckich studiów stacjonarnych.
 3. Decyzję w sprawach wskazanych w ust. 1 i 2 podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie.III. Prawa i obowiązki doktoranta

§22

  Uczestnik studiów doktoranckich jest obowiązany postępować zgodnie ze złożonym ślubowaniem, przestrzegać postanowień regulaminu oraz innych przepisów obowiązujących na Uniwersytecie.

§23

 1. Uczestnik studiów doktoranckich ma prawo na takich samych zasadach, jak pracownicy naukowo?dydaktyczni jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie:
  1. korzystać z bibliotek i czytelni Uniwersytetu,
  2. uczestniczyć w zajęciach z języków obcych organizowanych dla pracowników Uniwersytetu,
  3. otrzymywać informacje o procedurach pozyskiwania środków na badania naukowe oraz o stypendiach krajowych i zagranicznych, a także pomoc organizacyjną w opracowywaniu wniosków o środki na te badania, stypendia krajowe i zagraniczne,
  4. uzyskiwać informacje o konferencjach naukowych oraz innych przedsięwzięciach naukowych związanych z jego pracą badawczą, którymi dysponuje jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie,
  5. korzystać z uniwersyteckich obiektów sportowych.

§24

  Doktorant ma prawo do korzystania w szczególności z aparatury, materiałów i obsługi sekretariatu na takich samych zasadach jak pracownicy jednostki, w której jest przygotowywana praca doktorska.

§25

  Uczestnik niestacjonarnych studiów doktoranckich ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach przewidzianych dla doktorantów stacjonarnych.

§26

 1. Uczestnik studiów doktoranckich prowadzi zajęcia dydaktyczne w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu działających na terenie Poznania.
 2. Zajęcia w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu działających poza terenem Poznania, w szczególności w ośrodkach zamiejscowych, można powierzyć uczestnikowi studiów doktoranckich w wyjątkowych przypadkach i za jego zgodą, nie dłużej niż przez dwa lata akademickie.

§27

  Kierownik jednostki, w której jest przygotowywana praca doktorska, ustala harmonogram zajęć dydaktycznych doktoranta w taki sposób, by w miarę możliwości nie były one przewidziane na ten semestr studiów doktoranckich, w którym doktorant składa wymagane egzaminy doktorskie i broni pracy doktorskiej.

§28

  Doktorant podejmujący studia podyplomowe na Uniwersytecie, po uzgodnieniu z opiekunem naukowym albo z promotorem oraz kierownikiem jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie, może uzyskać zwolnienie z opłat za te studia.

§29

  Za udział w pracach badawczych doktorant może otrzymywać wynagrodzenie ze środków pozostających w dyspozycji kierowników prac badawczych oraz nagrody, na takich samych zasadach jak pracownicy jednostki organizacyjnej, która prowadzi studia doktoranckie.

§30

 1. W budżecie jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie wydziela się fundusze na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem studiów doktoranckich.
 2. Kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie oraz rektor mogą, w miarę posiadanych funduszy, pokryć uczestnikowi studiów doktoranckich koszty publikacji, udziału w konferencji naukowej lub wyjazdu w celu naukowo-badawczym.

§31

  Poza zwyczajowymi pracami organizacyjnymi na rzecz Uniwersytetu, doktorantowi można powierzyć inne prace za jego zgodą. Za prace te doktorant otrzymuje stosowne wynagrodzenie.

§32

  Doktorant ma prawo do corocznej przerwy wypoczynkowej w wymiarze 8 tygodni w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych.

§33

  Doktorant ma prawo korzystać ze świadczeń funduszu socjalnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§34

  Uczestnikowi studiów doktoranckich, który ukończył studia i obronił pracę doktorską w terminie krótszym niż cztery lata, rektor może przyznać nagrodę w wysokości nie wyższej niż trzykrotna wysokość stypendium doktoranckiego przewidzianego dla czwartego roku studiów doktoranckich. Nagroda jest niezależna od świadczeń, które przysługują doktorantowi na podstawie odrębnych przepisów.

§35

  Do podstawowych obowiązków doktoranta należy:
  1. realizowanie planu i programu studiów doktoranckich,
  2. prowadzenie powierzonych zajęć dydaktycznych oraz uczestniczenie w wyznaczonych zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych,
  3. prowadzenie badań naukowych,
  4. przygotowywanie rozprawy doktorskiej,
  5. składanie sprawozdań o których mowa w § 15.

§36

  Doktorant jest obowiązany przebywać w Uniwersytecie w terminach wyznaczonych przez kierownika jednostki, w której przygotowuje pracę doktorską, oraz opiekuna naukowego albo promotora, w uzgodnieniu z kierownikiem jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie.

§37

  Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej doktoranta oraz tryb postępowania dyscyplinarnego określają odrębne przepisy.

§38

 1. Zasady oraz tryb przyznawania i zwrotu stypendium doktoranckiego oraz świadczeń pomocy materialnej dla doktoranta określają odrębne przepisy.
 2. Zasady pobierania opłat za niestacjonarne studia doktoranckie, w tym tryb i warunki zwalniania z tych opłat, określają odrębne przepisy.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.