Zarządzenie Nr 301/2011/2012 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Zarządzenie Nr 301/2011/2012
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2011 roku
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu"

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z późn. zm.), art. 66 ust. 1 i 2 i art. 157 ust. 1, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.) zarządzam:

§ 1

W załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 123/2009/2010 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu" wprowadza się następujące zmiany:

1 ) § 7 otrzymuje następujące brzmienie:
"1. Do świadczeń z Funduszu uprawnieni są:
a)    pracownicy zatrudnieni w UAM co najmniej 3 miesiące w poprzednim roku kalendarzowym, zwani dalej "pracownikami";
b)    emeryci i renciści - byli pracownicy UAM, którzy prawa emerytalne lub rentowe nabyli w UAM, zwani dalej "emerytami lub rencistami";
c)    współmałżonek po zmarłym pracowniku albo emerycie lub renciście;
d)    osoby pobierające świadczenie rehabilitacyjne;
e)    uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich, począwszy od drugiego roku studiów, zwani dalej "doktorantami";
f)    dzieci osób wymienionych pod lit. a) - e), zwane dalej "dziećmi".   
2. Dziećmi, o których mowa w ust. 1 lit. f) są dzieci własne, przysposobione, przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej osób, o których mowa w ust. 1 lit. a) - e):
a) na które pobierany był zasiłek rodzinny lub  zasiłek  pielęgnacyjny przez cały poprzedni rok kalendarzowy, do czasu ukończenia przez dziecko nauki w szkole średniej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
b) na które pobierany jest dodatek pielęgnacyjny,
c) pozostałe dzieci, do czasu ukończenia przez dziecko nauki w szkole średniej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
d) dzieci po zmarłym pracowniku, do czasu ukończenia przez dziecko nauki w szkole średniej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
e) dzieci po zmarłym emerycie lub renciście, do czasu ukończenia nauki w szkole średniej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia.
3. Uprawnienia osób wymienionych w ust. 1 lit. b), które nabyły prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy u innego pracodawcy niż UAM, a następnie w czasie zatrudnienia w UAM nabyły prawa do emerytury, potwierdza Rektor.
4. W celu aktywizacji zawodowej kobiet pracownice, zatrudnione w UAM w co najmniej połowie wymiaru etatu, są uprawnione do dofinansowania opieki nad dziećmi w żłobkach oraz w przedszkolach. Dofinansowanie nie przysługuje w okresie urlopu bezpłatnego udzielonego na wniosek pracownicy oraz w okresie urlopu wychowawczego pracownicy.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uprawnionymi do dofinansowania, o którym mowa w ust. 4, mogą być inne osoby."

2) § 11 otrzymuje następujące brzmienie:
"Osoby, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2 otrzymują świadczenia z funduszu socjalnego według następujących zasad:
1)    pracownicy, którzy nie posiadają  dzieci, otrzymują świadczenie w wysokości 100 % ustalonej kwoty,
2)    pracownicy, którzy posiadają dzieci, na które pobierany był zasiłek rodzinny przez cały poprzedni rok kalendarzowy, do czasu ukończenia przez dziecko nauki w szkole średniej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo na które pobierany jest dodatek pielęgnacyjny, otrzymują świadczenie w wysokości 140 % ustalonej kwoty,
3)    pracownicy, którzy posiadają dzieci, na które pobierany był zasiłek pielęgnacyjny przez cały poprzedni rok kalendarzowy, do czasu ukończenia przez dziecko nauki w szkole średniej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, otrzymują świadczenie w wysokości 130 % ustalonej kwoty,
4)    pracownicy, którzy posiadają dzieci, wymienione w § 7 ust. 2 lit. c), otrzymują świadczenie w wysokości 120 % ustalonej kwoty,
5)    pracownicy, o których mowa w pkt 4, którzy posiadają więcej niż dwoje uprawnionych dzieci, mogą otrzymać podwyższone  świadczenie do wysokości 150 % ustalonej kwoty,
6)    doktoranci otrzymują świadczenie w wysokości 80 % ustalonej kwoty,
7)    dzieci, wymienione w § 7 ust. 2 lit. a) i b), otrzymują świadczenie w wysokości 60 % ustalonej kwoty,
8)    dzieci, wymienione w § 7 ust. 2 lit. c) - e), otrzymują świadczenie w wysokości 50 % ustalonej kwoty,
9)    osoby, które posiadają dzieci wymienione w § 9 ust. 1 lit. c) lub w § 10 ust. 1 lit. c), mogą otrzymać dodatkowe świadczenie w wysokości 150 % ustalonej kwoty,
10)  osoby, których dzieci korzystają z wypoczynku, o którym mowa w § 9 ust.  1 lit. b) lub w § 10 ust. 1 lit. b) otrzymują tylko świadczenie w wysokości określonej w pkt 7 - 8,
11) emeryci, renciści, współmałżonek po zmarłym pracowniku albo emerycie lub renciście oraz osoby pobierające świadczenie rehabilitacyjne otrzymują świadczenie w wysokości odpowiadającej kwocie wyliczonej zgodnie z § 10 ust. 1 podzielonej przez ilość uprawnionych osób,
12)  w przypadku małżonków zatrudnionych w UAM świadczenia wymienione w pkt 7 - 8 przysługują każdemu z nich."

6) § 25 otrzymuje następujące brzmienie:
"1. Pożyczek z funduszu mieszkaniowego nie udziela się:
a)    w okresie zawieszenia spłaty pożyczki,
b) przed spłatą wcześniej przyznanej pożyczki.
2. Okres zawieszenia spłaty pożyczki dolicza się do okresu częstotliwości, o którym mowa w § 20 i w § 22, jeżeli pożyczka jest spłacana  dłużej niż to zostało określone w umowie pożyczki."

7) W § 33 dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:
"4. Spłata pożyczki następuje przez potrącenie z wynagrodzenia ze stosunku pracy, chyba że postanowienia Regulaminu stanowią inaczej."

8) § 40 otrzymuje następujące brzmienie:
"1. W indywidualnych, szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor, po zasięgnięciu opinii Międzyzwiązkowego Zespołu ds. mieszkaniowych, może podjąć decyzję o zawieszeniu spłaty pożyczki.
2. Zawieszenie spłaty pożyczki może nastąpić na okres nie dłuższy niż  6 miesięcy pod warunkiem, że pożyczkobiorca nie zalega ze spłatą pożyczki.
3. Decyzja Rektora o zawieszeniu spłaty tej samej pożyczki nie może być podjęta więcej niż 3-krotnie.
4. Decyzja Rektora o zawieszeniu spłaty pożyczki wymaga wniosku pożyczkobiorcy oraz zgody poręczycieli."

9) § 41 otrzymuje brzmienie:
"1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, takich jak ciężka choroba pożyczkobiorcy, śmierć pożyczkobiorcy lub jego współmałżonka, niespłacona pożyczka otrzymana na cel, o którym mowa w § 17 pkt 2 - 9, może być decyzją Rektora umorzona w części lub w całości, po zasięgnięciu opinii Międzyzwiązkowego Zespołu ds. mieszkaniowych.
2. W przypadku śmierci pożyczkobiorcy, nie spłacona pożyczka na remont lokalu mieszkalnego zostaje umorzona w całości na podstawie decyzji Rektora."
   
10)W § 46 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
"5. Wypłaty świadczeń z funduszu socjalnego na dofinansowanie opieki nad dziećmi, o której mowa w § 7 ust. 4 dokonuje się na wniosek pracownicy, złożony w danym roku kalendarzowym. Do wniosku dołącza się dokument potwierdzający sprawowanie opieki nad dzieckiem w formie określonej w § 7 ust. 4."
         
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.


REKTOR

 

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.