Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich

Tekst jednolity

Zarządzenia Rektora UAM Nr 106 z dnia 9 lipca 2007 r.
w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

§1

 1. Stypendium doktoranckie może otrzymywać uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich.
 2. Wysokość stypendium doktoranckiego nie może być niższa niż 60 % i wyższa niż 100 % minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.
§2
Stypendium doktoranckie może otrzymać doktorant, który terminowo realizuje program studiów doktoranckich i wykazuje się zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych lub badawczych w ramach praktyk zawodowych albo zaangażowaniem w realizację badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni 1
§3
 1. Stypendium doktoranckie jest przyznawane na rok akademicki i wypłacane przez 12 miesięcy, za każdy miesiąc z góry, z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. W przypadku przedłużenia studiów doktoranckich stypendium może być przyznane na miesiąc albo kilka miesięcy, nie dłużej jednak niż na 9 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Doktorantowi, który otrzymał stypendium doktoranckie i utracił status doktoranta przed końcem okresu, na który stypendium zostało przyznane, nie wypłaca się pozostałej kwoty stypendium. 2
§4
 1. Decyzję o przyznaniu stypendium doktoranckiego i o jego wysokości podejmuje rektor.
 2. Rektor podejmuje decyzję na podstawie propozycji sformułowanej przez właściwego kierownika studiów doktoranckich.
§5
 1. Stypendium doktoranckie przyznaje się na wniosek doktoranta.
 2. Jeżeli doktorant wykonuje pracę zarobkową, do wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego należy dołączyć oświadczenie o wymiarze czasu pracy i wysokości dochodów uzyskiwanych w związku z wykonywaniem tej pracy.
§6
 1. Uczestnik wyższych lat studiów doktoranckich wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego składa do właściwego kierownika studiów doktoranckich do dnia 30 czerwca wraz z indeksem oraz opinią opiekuna naukowego. Do wniosku można dołączyć inne dokumenty poświadczające osiągnięcia doktoranta, w szczególności te, o których mowa w § 7.
 2. Kandydaci na studia doktoranckie składają wniosek o stypendium doktoranckie wraz z wnioskiem o przyjęcie na studia.
 3. Kierownik Studium opiniuje wniosek i w terminie 14 dni przekazuje go wraz z opinią rektorowi.
§7
 1. W opinii, o której mowa w § 6 ust. 2 uwzględnia się:
  1. średnią ocen z egzaminów przewidzianych programem studiów doktoranckich w danym roku,
  2. publikacje doktoranta w renomowanych czasopismach naukowych i w pracach zbiorowych oraz recenzje prac naukowych i przekłady,
  3. udział w konferencjach naukowych krajowych albo zagranicznych z referatem, komunikatem lub posterem,
  4. udział w projektach badawczych,
  5. postępy w przygotowaniu rozprawy doktorskiej oceniane na podstawie opinii promotora rozprawy,
  6. zaprezentowanie projektu rozprawy doktorskiej przed właściwą komisją (radą instytutu, zebraniem katedry),
  7. wdrożenia, licencje i patenty,
  8. zaangażowanie w pracę dydaktyczną, w szczególności prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 90 godzin rocznie, opieka nad kołem naukowym lub jego sekcją, opracowanie programu dydaktycznego
 2. Jednostka prowadząca studia doktoranckie za każdą z form aktywności doktoranta wymienioną w ust. 1 przyznaje określoną liczbę punktów. Sposób wyliczenia punktów jest załącznikiem do niniejszego regulaminu. 3 4 5 6
 3. Uczestnikom pierwszego roku studiów doktoranckich przyznaje się stypendium doktoranckie na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego.

§8
Do 1 września kierownik studiów doktoranckich przesyła rektorowi listę doktorantów ubiegających się o przyznanie stypendium doktoranckiego. Lista ma charakter rankingu, w którym najwyższa pozycja przypada doktorantowi, który uzyskał największą liczbę punktów, według systemu punktowego ustalonego przez radę wydziału.
§9
 1. Decyzja rektora w sprawie przyznania stypendium doktoranckiego ma charakter ostateczny.
 2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez rektora w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


1 Zarządzenie Nr 73/2008/09 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia  30 czerwca  2009 roku zmieniające Zarządzenie nr 106  z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
2 Zarządzenie Nr 156/2009/2010 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 02.07.2010 roku  zmieniające Zarządzenie nr 106 z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
3 Zarządzenie Nr 153/2009/2010 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2010 roku zmieniające Zarządzenie nr 106  z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
4 Zarządzenie Nr 61/2008/09Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 29 maja 2009 roku zmieniające Zarządzenie nr 106  z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
5 Zarządzenie Nr 208/2010/2011 Rektora UAM w Poznaniu z dnia 17 stycznia 2011 roku zmieniające Zarządzenie nr 106 z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich na UAM w Poznaniu
6  Zarządzenie nr 216/2010/2011 Rektora UAM w Poznaniu z dnia 23 lutego 2011 roku zmieniające Zarządzenie nr 106 z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Kryteria przyznawania stypendium doktoranckiego:

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.