Regulamin opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Regulamin opłat za świadczone usługi edukacyjne
w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

podstawa prawna:

Uchwała Senatu UAM nr 71/2006 z dnia 29 września 2006 r.
Uchwała Senatu UAM nr 128/2007 z dnia 25 lipca 2007 r.

I. Przepisy ogólne
II. Rodzaje opłat za świadczone przez uczelnię usługi edukacyjne związane z prowadzeniem studiów stacjonarnych, studiów niestacjonarnych, niestacjonarnych studiów doktoranckich, studiów podyplomowych i kursów dokształcających
III. Sposób wnoszenia opłat
IV. Tryb i warunki zwalniania z opłat za świadczone usługi edukacyjne
V. Zasady zwrotu opłat w przypadku skreślenia z listy lub rezygnacji ze studiów niestacjonarnych, niestacjonarnych studiów doktoranckich, studiów podyplomowych i kursów dokształcających
VI. Przepisy końcowe

I. Przepisy ogólne

§1

  Regulamin określa szczegółowe zasady pobierania opłat za świadczone przez UAM usługi edukacyjne, w tym tryb i warunki zwalniania - w całości lub w części - z tych opłat studentów, doktorantów lub słuchaczy, w szczególności osiągających wybitne wyniki w nauce, a także tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.

§2

  Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  1. uczelnia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
  2. student - osobę kształcącą się na studiach wyższych (studiach jednolitych magisterskich, studiach pierwszego stopnia lub studiach drugiego stopnia);
  3. doktorant - uczestnika studiów doktoranckich;
  4. słuchacz - uczestnika studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego.

§3

 1. Wysokość opłat, o których mowa w rozdziale II ustala rektor.
 2. Zasady pobierania opłat od cudzoziemców podejmujących i odbywających studia, studia doktoranckie, studia podyplomowe lub kursy dokształcające w uczelni określają odrębne przepisy.

§4

 1. Wniosek do rektora z propozycjami wysokości opłat za studia niestacjonarne, niestacjonarne studia doktoranckie, studia podyplomowe i kursy dokształcające składa dziekan lub kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej dane studia lub kursy.
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zostać złożony w terminie:
  1. do 30 kwietnia, w przypadku opłat dotyczących semestru zimowego następnego roku akademickiego;
  2. do 31 grudnia, w przypadku opłat dotyczących semestru letniego.
 3. W przypadku kursów dokształcających wniosek, o którym mowa w ust. 1 może zostać złożony, w wyjątkowych sytuacjach, również po terminach wskazanych w ust. 2.
 4. Wniosek z propozycjami wysokości opłat za dodatkowe usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i studiach niestacjonarnych powinien zostać złożony rektorowi przez dziekana wydziału prowadzącego dane studia w terminie do 30 kwietnia i zawierać propozycje opłat za semestr zimowy i letni następnego roku akademickiego.II. Rodzaje opłat za świadczone przez uczelnię usługi edukacyjne związane z prowadzeniem studiów stacjonarnych, studiów niestacjonarnych, niestacjonarnych studiów doktoranckich, studiów podyplomowych i kursów dokształcających

§5

  Uczelnia pobiera opłaty za dodatkowe usługi edukacyjne, dotyczące studiów stacjonarnych, obejmujące:
  1. opłaty za powtarzanie określonych zajęć (przedmiotów) z powodu niezadowalających wyników w nauce;
  2. opłaty za zajęcia nieobjęte planem studiów;
  3. opłaty za prowadzenie studiów wyłącznie w języku obcym.

§6

  Uczelnia pobiera opłaty od studentów za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych obejmujące:
  1. opłaty za studia niestacjonarne;
  2. opłaty za zajęcia nieobjęte planem studiów;
  3. opłaty za prowadzenie studiów wyłącznie w języku obcym.

§7

  W sprawach dotyczących ustalania opłat za kształcenie na niestacjonarnych studiach doktoranckich, studiach podyplomowych i kursach dokształcających stosuje się odpowiednio przepisy § 6.III. Sposób wnoszenia opłat

§8

 1. Opłata za studia niestacjonarne może być wniesiona w formie opłaty semestralnej lub w formie rat miesięcznych. Sposób wnoszenia opłaty za studia wybiera, według własnego uznania, student.
 2. Opłatę semestralną student wnosi w terminie:
  1. do 15 października każdego roku akademickiego za semestr zimowy;
  2. do 15 marca każdego roku akademickiego za semestr letni.
 3. Opłatę w postaci rat miesięcznych student wnosi w terminie do 15 dnia danego miesiąca:
  1. w semestrze zimowym każdego roku akademickiego w miesiącach od października do lutego, w wysokości 1/5 opłaty za studia należnej za semestr zimowy;
  2. w semestrze letnim każdego roku akademickiego w miesiącach od marca do lipca, w wysokości 1/5 opłaty za studia należnej za semestr letni.

§9

 1. Opłata za niestacjonarne studia doktoranckie może być wniesiona w formie opłaty rocznej lub w formie dwóch opłat semestralnych. Sposób wnoszenia opłaty za studia doktoranckie wybiera, według własnego uznania, doktorant.
 2. Opłata roczna winna być wniesiona do dnia 31 października każdego roku akademickiego.
 3. Opłatę semestralną doktorant wnosi w terminie:
  1. do dnia 31 października każdego roku akademickiego za semestr zimowy;
  2. do dnia 31 marca każdego roku akademickiego za semestr letni.

§10

 1. Opłata za studia podyplomowe może być wniesiona w formie opłaty semestralnej lub w formie rat miesięcznych, z zastrzeżeniem ust. 5. Sposób wnoszenia opłaty za studia podyplomowe wybiera słuchacz.
 2. Opłatę semestralną słuchacz wnosi w terminie:
  1. do 15 października każdego roku akademickiego za semestr zimowy;
  2. do 15 marca każdego roku akademickiego za semestr letni.
 3. Opłatę w postaci rat miesięcznych słuchacz wnosi w terminie do 15 dnia danego miesiąca:
  1. w semestrze zimowym każdego roku akademickiego w miesiącach od października do lutego, w wysokości 1/5 opłaty za studia podyplomowe należnej za semestr zimowy;
  2. w semestrze letnim każdego roku akademickiego w miesiącach od marca do lipca, w wysokości 1/5 opłaty za studia podyplomowe należnej za semestr letni.
 4. Termin wnoszenia opłaty za kurs dokształcający oraz jej formę określa wydział lub inna jednostka organizacyjna prowadząca dany kurs.
 5. Słuchacze studiów podyplomowych prowadzonych przez Szkołę Tłumaczy i Języków Obcych UAM wnoszą opłatę za rok studiów w pięciu równych ratach, w terminach do:
  1. 15 lipca,
  2. 15 września,
  3. 15 listopada,
  4. 15 stycznia,
  5. 15 marca,

   przy czym rata lipcowa i wrześniowa wnoszone są przed rozpoczęciem danego roku akademickiego.

§11

 1. Opłata za powtarzanie określonych zajęć (przedmiotów) na studiach stacjonarnych winna być wniesiona jednorazowo przed terminem przystąpienia do egzaminu (zaliczenia) z tych zajęć.
 2. Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów na studiach stacjonarnych i studiach niestacjonarnych winna być wniesiona jednorazowo za cały semestr w terminie określonym przez wydział lub inną jednostkę organizacyjną prowadzącą dane zajęcia.
 3. Opłaty za inne, niewymienione w ust. 1 i 2, dodatkowe usługi edukacyjne powinny zostać wniesione przez studentów studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych w terminie i formie określonej przez poszczególne wydziały lub inne jednostki organizacyjne prowadzące dane zajęcia.

§12

 1. Opłaty uważa się za dokonane z chwilą wpływu środków (należności) na rachunek bankowy uczelni.
 2. Uczelnia nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty, powstałe w wyniku wpisania niewłaściwego numeru rachunku bankowego lub innych podobnych powodów.
 3. Jeżeli student, doktorant lub słuchacz opóźnia się z wniesieniem opłaty, odpowiednio, za studia, studia doktoranckie i studia podyplomowe lub kursy dokształcające, uczelnia może zażądać odsetek ustawowych za czas opóźnienia.IV. Tryb i warunki zwalniania z opłat za świadczone usługi edukacyjne

§13

 1. W przypadku studiów niestacjonarnych rektor może:
  1. zwolnić studenta z obowiązku wniesienia semestralnej opłaty za studia niestacjonarne, w części lub w całości, a także umorzyć odsetki naliczone za nieterminową wpłatę w przypadku udokumentowanej trudnej sytuacji materialnej studenta lub okoliczności losowych powodujących przejściową trudną sytuację materialną;
  2. zwolnić studenta z obowiązku wniesienia semestralnej opłaty za studia niestacjonarne, w części lub w całości, w przypadku uzyskania wybitnych wyników w nauce; zwolnienie może nastąpić począwszy od drugiego roku studiów;
  3. zwolnić studenta z obowiązku wniesienia semestralnej opłaty za studia niestacjonarne, w części lub w całości, w przypadku uzyskania wybitnych wyników w sporcie;
  4. zwolnić studenta z obowiązku uiszczenia semestralnej opłaty za studia niestacjonarne, w części lub w całości, w przypadku innych, szczególnych okoliczności.
 2. Ulgi w opłacie, o których mowa w ust. 1 mogą być przyznane na pisemny wniosek studenta.
 3. Trudną sytuację materialną, o której mowa w ust. 1 pkt 1, student zobowiązany jest udokumentować poprzez złożenie:
  1. kompletu aktualnych dokumentów potwierdzających sytuację rodzinną oraz niezbędnych do wyliczenia dochodu na jedną osobę w rodzinie, zgodnie z wymogami obowiązującego w uczelni regulaminu pomocy materialnej dla studentów;
  2. innych dokumentów potwierdzających zaistnienie przejściowej trudnej sytuacji materialnej.
 4. Wniosek kierowany jest do rektora po zaopiniowaniu przez dziekana/kierownika innej jednostki organizacyjnej oraz wydziałowy organ samorządu studenckiego.
 5. Decyzja rektora ma formę pisemną i jest doręczana studentowi.

§14

 1. W przypadku niestacjonarnych studiów doktoranckich rektor może:
  1. zwolnić doktoranta z obowiązku wniesienia opłaty semestralnej, w części lub w całości, a także umorzyć odsetki naliczone za nieterminową wpłatę, w przypadku udokumentowanej trudnej sytuacji materialnej doktoranta lub okoliczności losowych powodujących przejściową trudną sytuację materialną;
  2. zwolnić doktoranta z obowiązku wniesienia opłaty semestralnej, w części lub w całości, w przypadku uzyskania wybitnych wyników w nauce; zwolnienie może nastąpić począwszy od trzeciego roku studiów doktoranckich;
  3. zwolnić doktoranta z obowiązku wniesienia semestralnej opłaty za niestacjonarne studia doktoranckie, w części lub w całości, w przypadku uzyskania wybitnych wyników w sporcie;
  4. zwolnić doktoranta z obowiązku uiszczenia opłaty semestralnej, w części lub w całości, w przypadku innych, szczególnych okoliczności.
 2. Ulgi w opłacie, o których mowa w ust. 1, mogą być przyznane na pisemny wniosek doktoranta.
 3. Trudną sytuację materialną, o której mowa w ust. 1 pkt 1, doktorant zobowiązany jest udokumentować poprzez złożenie:
  1. kompletu aktualnych dokumentów potwierdzających sytuację rodzinną oraz niezbędnych do wyliczenia dochodu na jedną osobę w rodzinie;
  2. innych dokumentów potwierdzających zaistnienie przejściowej trudnej sytuacji materialnej.
 4. Wniosek kierowany jest do rektora po zaopiniowaniu przez kierownika studiów doktoranckich.
 5. Decyzja rektora ma formę pisemną i jest doręczana doktorantowi.

§15

 1. W przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności rektor może zwolnić słuchacza studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego z obowiązku wniesienia opłaty, w części lub w całości, a także umorzyć odsetki naliczone za nieterminową wpłatę.
 2. Ulgi w opłacie, o których mowa w ust. 1 mogą być przyznane na pisemny wniosek słuchacza.
 3. Wniosek kierowany jest do rektora po zaopiniowaniu przez kierownika studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego.
 4. Decyzja rektora ma formę pisemną i jest doręczana słuchaczowi.V. Zasady zwrotu opłat w przypadku skreślenia z listy lub rezygnacji ze studiów niestacjonarnych, niestacjonarnych studiów doktoranckich, studiów podyplomowych i kursów dokształcających

§16

 1. Zasady zwrotu opłat za studia niestacjonarne w przypadku rezygnacji ze studiów:
  1. przed rozpoczęciem studiów osoby rezygnujące otrzymują zwrot całości wpłaconej opłaty za cały semestr;
  2. po rozpoczęciu semestru opłata semestralna podlega proporcjonalnemu potrąceniu o 1/5 za każdy rozpoczęty miesiąc nauki.
 2. Osoba rezygnująca ze studiów zgłasza ten fakt w postaci pisemnego zawiadomienia złożonego właściwemu dziekanowi. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę złożenia zawiadomienia w dziekanacie lub sekretariacie innej jednostki organizacyjnej.
 3. W przypadku wyboru ratalnego sposobu wnoszenia opłaty za studia niestacjonarne, rata wniesiona za miesiąc, w którym zgłoszono rezygnację ze studiów nie podlega zwrotowi.
 4. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku skreślenia z listy studentów. Za datę skreślenia przyjmuje się datę wydania ostatecznej decyzji o skreśleniu studenta z listy studentów.

§17

 1. Zasady zwrotu opłat za niestacjonarne studia doktoranckie w przypadku rezygnacji ze studiów:
  1. przed rozpoczęciem studiów doktoranckich osoby rezygnujące otrzymują zwrot całości wpłaconej opłaty za cały rok akademicki lub semestr;
  2. po rozpoczęciu semestru opłata nie podlega zwrotowi.
 2. Osoba rezygnująca ze studiów doktoranckich zgłasza ten fakt w postaci pisemnego zawiadomienia złożonego właściwemu kierownikowi studiów doktoranckich. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę złożenia zawiadomienia we właściwym sekretariacie studiów doktoranckich.
 3. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku skreślenia z listy doktorantów. Za datę skreślenia przyjmuje się datę wydania statecznej decyzji o skreśleniu doktoranta z listy doktorantów.

§18

 1. Zasady zwrotu opłat za studia podyplomowe i kursy dokształcające w przypadku rezygnacji ze studiów lub kursu:
  1. przed rozpoczęciem studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego osoby rezygnujące otrzymują zwrot całości wpłaconej opłaty za semestr;
  2. po rozpoczęciu semestru opłata semestralna podlega proporcjonalnemu potrąceniu o 1/5 za każdy rozpoczęty miesiąc nauki.
 2. Osoba rezygnująca ze studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego zgłasza ten fakt w postaci pisemnego zawiadomienia złożonego właściwemu kierownikowi studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę złożenia zawiadomienia we właściwym dziekanacie/sekretariacie studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego.
 3. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku skreślenia z listy słuchaczy.

§19

  W przypadku rezygnacji ze studiów z przyczyn nieleżących po stronie uczelni i ubiegania się o zwrot wniesionej opłaty, student studiów niestacjonarnych oraz słuchacz studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego ponosi koszt opłaty manipulacyjnej w wysokości ustalanej semestralnie zarządzeniem rektora.VI. Przepisy końcowe

§20

 1. Studentowi studiów niestacjonarnych przebywającemu na urlopie rektor po zasięgnięciu opinii dziekana może udzielić zwolnienia z opłaty za studia w wysokości proporcjonalnej do okresu trwania urlopu.
 2. W przypadku, gdy urlop trwa przez cały rok akademicki student nie jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za studia.

§21

  W przypadku przyjęcia studenta na studia niestacjonarne w czasie trwania semestru student zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za studia niestacjonarne w wysokości będącej sumą opłat za miesiące pozostałe do końca semestru z uwzględnieniem miesiąca, w którym nastąpiło przyjęcie na studia w uczelni. Wpłata za studia powinna nastąpić w ciągu 7 dni od daty przyjęcia.

§22

  Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały z mocą od 1 października 2006 r. z zastrzeżeniem § 10 ust. 1-3, który wchodzi w życie z dniem 1 marca 2007 r. oraz zastrzeżeniem postanowień art. 269 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.