Zarządzenie Nr 56/2008/2009 w sprawie utworzenia studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Zarządzenie Nr  56-2008/09
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 20 maja 2009 roku
w sprawie utworzenia studiów doktoranckich
na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Na podstawie art.195 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami), §3 ust. 1 Regulaminu studiów doktoranckich, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 52/2006 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2006r. w sprawie regulaminu studiów doktoranckich oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni (Dz.U. z 2007, Nr 1 poz. 3 z późniejszymi zmianami).

zarządzam:

§ 1
Tworzy się Studia Doktoranckie na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
    REKTOR

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.