Wyniki stypendium naukowego Rektora w 2022 roku

Doktorantki i doktoranci rekomendowani do „jednorazowego” stypendium naukowego Rektora w 2022 r. za wybitne osiągnięcia publikacyjne (w 2021 r.):

 • Berdowicz Ewelina (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych);
 • Artur (Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych);
 • Galewska Karolina (Szkoła Doktorska Nauk o Języku i Literaturze);
 • Wieczorek Emilia (Wydział Studiów Edukacyjnych);
 • Mijalski Michał (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa);
 • Szulc Krzysztof (Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych);
 • Durska Alicja (Wydział Biologii);
 • Wełnic Mikołaj (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych);
 • Michalska Aleksandra (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych);
 • Adamczewski Jakub (Wydział Studiów Edukacyjnych);
 • Kowala Michalina (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych);
 • Buczak Mikołaj (Szkoła Doktorska Nauk o Języku i Literaturze);
 • Świerkowska-Kobus Dagmara (Szkoła Doktorska Nauk o Języku i Literaturze);
 • Ptaszyńska Karolina(Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych);
 • Srarodvorskai Ekatarina (Szkoła Doktorska Nauk o Języku i Literaturze);
 • Ejsmont Aleksander (Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych);
 • Sobczak Izabela (Szkoła Doktorska Nauk o Języku i Literaturze);
 • Qiu Qihang (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych);
 • Kurpik Gracjan (Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych);
 • Walkowiak Adrian (Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych).

Serdecznie gratulujemy!

Informacja dla Doktorantek i Doktorantów o stypendium naukowym Rektora w roku 2022

Zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 134/2020/2021 z dnia 13 lipca 2021 roku oraz Zarządzenie nr 273/2022/2023 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 3 listopada 2022 roku w sprawie przyznawania stypendiów naukowych Rektora w roku 2022 o stypendium mogą się ubiegać doktoranci którzy spełniają łącznie 3 warunki:

 • są uczestnikami stacjonarnych studiów doktoranckich lub szkoły doktorskiej (od 2 roku szkoły doktorskiej do pierwszego przedłużenia studiów doktoranckich włącznie);
 • legitymują się wybitnymi publikowanymi osiągnięciami naukowymi, opublikowanymi w poprzednim roku kalendarzowym (w okresie 1.01.2021 do 31.12.2021);
 • uzyskali wyniki w realizacji programu kształcenia na studiach doktoranckich / w szkole doktorskiej średnią ocen – co najmniej 4,75 (za poprzedni rok akademicki – 2021/2022) – zaświadczenie o średniej /wydruk ocen z USOSa z potwierdzeniem*.

Stypendium naukowe Rektora w roku 2022 może być przyznane wyłącznie na wniosek doktoranta (wniosek w załączniku). Wniosek podpisany we wskazanym miejscu należy złożyć wraz z dokumentacją w Biurze Szkół Doktorskich (ul. Grunwaldzka 6, pok. 118) w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. 9.00-14.00 osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną – decyduje data wpłynięcia do Biura (nie stempla pocztowego!) od dnia 29 listopada do 09 grudnia 2022 r. (z wyłączeniem dni: 1.12.2022 oraz 8.12.2022) WNIOSEK W ZAŁĄCZNIKU!

* Zaświadczenie o średniej ocen za rok akademicki 2021/2022 / wykaz ocen z USOSa potwierdzone/potwierdzony podpisem Kierownika Studiów Doktoranckich/Dyrektora Szkoły Doktorskiej lub pracownika sekretariatu/dziekanatu/biura ds. doktorantów.

Jednorazowe Stypendium Rektora dla doktorantów

Podobnie jak w roku ubiegłym, zgodnie z informacją ze swojego ostatniego listu, JM Rektor prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska postanowiła przyznać jednorazowe stypendia naukowe w wysokości 2.500 zł dla doktorantów wyróżniających się naukowo.

Zgodnie z zarządzeniem Rektora  nr  134/2020/2021  z  dnia  13  lipca 2021 roku oraz Zarządzenie nr 146/2021/2022  Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  z dnia 14 października 2021 roku w sprawie przyznawania stypendiów naukowych Rektora w roku 2021 o takie stypendium mogą się ubiegać doktoranci którzy spełniają łącznie 3 warunki:

1)    są uczestnikami stacjonarnych studiów doktoranckich lub szkoły doktorskiej (od 2 roku szkoły doktorskiej do pierwszego przedłużenia studiów doktoranckich włącznie),

2)   legitymują się wybitnymi publikowanymi osiągnięciami naukowymi, opublikowanymi/przyjętymi do druku w poprzednim roku kalendarzowym (w okresie 1.01.2020 do 31.12.2020);

3)  uzyskali wyniki w realizacji programu studiów doktoranckich ze średnią ocen co najmniej 4,75 (za poprzedni rok akademicki – 2020/2021) – wydruk ocen z USOSa  z Potwierdzeniem*.

* Przez Potwierdzenie rozumie się:

 • wydruk e-maila, w którym otrzymało się (w załączeniu) wykaz ocen – przesłany od pracownika sekretariatu/dziekanatu
 • wykaz ocen z podpisem pracownika sekretariatu/dziekanatu, lub
 • wykaz ocen z podpisem Kierownika Studiów Doktoranckich.

Stypendia naukowe przyznawane są na wniosek doktoranta (wzór w załączniku).

Kryteria oceny osiągnięć są takie same jak w stypendium rektora.

Stypendia naukowe przyznawane są na wniosek doktoranta. Wniosek trzeba zatem załączyć do dokumentacji. Pamiętajcie o podpisaniu wniosku w odpowiednim miejscu! Bez podpisanego w odpowiednim miejscu wniosku dokumenty nie podlegają ocenie!

Wnioski wraz z załącznikami można złożyć w Biurze Szkoły Doktorskiej (ul Grunwaldzka 6, pok. 118 ) od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00 osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną – decyduje data wpłynięcia do Biura (nie stempla pocztowego!) od dnia 10 listopada do 30 listopada 2021 r.

Więcej informacji nt. stypendium można znaleźć w zarządzeniu Rektora w sprawie stypendiów naukowych:

bip.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0035/268667/ZR-146-2021-2022.pdf?fbclid=IwAR3NfIX2V1IXNy51k_dpW1ZrTUdVFUYOKfFaZ5wa_06WQT5rrj7IOmQu-xg

Nabór wniosków o stypendium im. dr. J. Kulczyka

Zapraszamy do aplikowania w konkursie o Stypendia im. dr. Jana Kulczyka za rok akademicki 2021/2022

Stypendia przyznawane są studentom i doktorantom za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu. Uwzględniana jest również sytuacja materialna kandydatów.

Dokumenty, które powinni złożyć studenci i doktoranci:

1. Podanie.

2. CV ze zdjęciem, maksymalnie 2 strony formatu A4.

3. Wniosek o stypendium (formularze w załączeniu).

4. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (formularze w załączeniu).

Z uwagi na sytuację związaną z pandemią koronawirusa osoby zainteresowane składają dokumenty wyłącznie w formie elektronicznej, przesyłając je na adresy e-mailowe Biur Obsługi Studenta swoich wydziałów oraz Biur Szkół Doktorskich szkół dziedzinowych ( dla doktorantów określa dana Szkoła Doktorska szkoły dziedzinowej).

Ważne terminy przesyłania dokumentów:

Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych: do 10 listopada br.

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych: do 12 listopada br.

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych: do 16 listopada br.

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych: do 16 listopada br.

Szkoła Doktorska Nauk o Języku i Literaturze: do 19 listopada br.

Dziekani (w przypadku studentów) oraz Dyrektorzy Szkół Doktorskich (w przypadku doktorantów)  po przeprowadzeniu wstępnej selekcji przesyłają zaopiniowane wnioski (maksymalnie po 2 wnioski studenckie z wydziału i 4 wnioski doktorantów ze szkoły dziedzinowej) do Kapituły Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka w formie elektronicznej na adres e-mail prostudent@amu.edu.pl w terminie do 26 listopada 2021 r.

Niezbędne dokumenty oraz szczegóły znajdziecie poniżej w załącznikach.

Stypendium rektora

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), zwaną dalej ‘Ustawą’, oraz na podstawie Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zwanego dalej ‘Regulaminem’, doktoranci wszystkich trybów studiów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akad. 2019/2020 mogą ubiegać się o przyznanie stypendium rektora, zwanego dalej ‘stypendium’.

Stypendium przyznawane jest przez upoważnioną przez JM Rektora UAM Uczelnianą Komisję Stypendialną, pracującą w podkomisjach właściwych dla Wydziałów. W roku akademickim 2021/2022 podstawowy termin składania wniosków mija 17 października 2021 roku.

Formę składania wniosków określą poszczególne Wydziały.
Występując o stypendium doktoranci korzystają z druku Wniosek o przyznanie stypendium rektora.
Stypendium może otrzymać doktorant, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:

 • uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich,
 • wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej,
 • podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

UWAGA: O stypendium rektora mogą ubiegać się tylko doktoranci, którzy w roku akademickim 2021/2022 będą na 4 roku i na tzw. pierwszym przedłużeniu (4 rok przedłużony).

Stypendium przyznawane jest wyłącznie na wniosek zainteresowanego.

Stypendium doktorant może otrzymywać tylko na jednych studiach doktoranckich i nie przysługuje ono po ukończeniu innych studiów doktoranckich. Zasady te obowiązują niezależnie od wydziału i uczelni, na której odbywane są studia.

Stypendium przyznawane jest na rok akademicki i  wypłacane do lipca włącznie.

Zgodnie z art.  94 ust. 2 Ustawy decyzja o przyznaniu świadczenia, w tym decyzja o przyznaniu stypendium rektora, wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym doktorant został skreślony z listy doktorantów albo ukończył studia, lub utracił prawo do świadczenia w wyniku ukończenia innych studiów doktoranckich.

Szczegółowe informacje, wniosek, kalendarium, kryteria osiągnięć z na poszczególnych wydziałach znajdziecie w linku:

https://amu.edu.pl/doktoranci/stypendium-rektora2

Stypendia Fundacji UAM dla wybitnych młodych naukowców

Zapraszamy do aplikowania od 1 października br.programu stypendialnego Fundacji UAM dla doktorantów, którzy wyróżniają się wybitnym dorobkiem naukowym. Flagowy program stypendialny Fundacji UAM, po rocznej przerwie wraca w nowej odsłonie. O stypendium mogą ubiegać się doktoranci reprezentujący wszystkie dyscypliny naukowe. Laureaci, których badania wyróżniają się innowacyjnością oraz potencjałem wdrożeniowym, otrzymają stypendium w wysokości 20 000 zł, wypłacane w 10 miesięcznych ratach.

Szczegóły w linku: https://fuam.pl/pl/stypendia-fundacji-uam-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow/

DZIEŃ KANDYDATKI I KANDYDATA DO SZKÓŁ DOKTORSKICH UAM

Jesteś absolwentem szkoły wyższej i chcesz się dalej rozwijać naukowo? Jeśli tak, to Szkoła Doktorska Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to najlepszy wybór! Zapraszamy do wzięcia udziału w Dniu Kandydatki i Kandydata do Szkół Doktorskich UAM organizowanych przez Samorząd Doktorantów UAM już 17 czerwca o godz. 17.00 za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Podczas spotkania opowiemy Wam m.in. o ofercie edukacyjnej, procesie rekrutacji, warunkach studiowania, wyjazdach badawczych.

Spotkanie otworzy Prorektor Szkoły Doktorskiej UAM prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek a później będziecie mogli porozmawiać o studiach z dyrektorami poszczególnych Szkół:

• prof. UAM dr hab. Agnieszką Ludwików (Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych)

• prof. dr hab. Piotrem Pawluciem (Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych)

•prof. dr hab. Radosławem Fiedlerem (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych) • prof. UAM dr hab. Remigiuszem Ciesielskim (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych)

• prof. dr hab. Piotrem Śliwińskim (Szkoła Doktorska Nauk o Języku i Literaturze).

W spotkaniu wezmą udział także obecni doktoranci i doktorantki, którzy odpowiedzą na Wasze najbardziej nurtujące pytania o kulisach studiowania. Nie może Was zabraknąć!

Link do uczestniczenia w wydarzeniu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDZkNzNkNTQtZGFkYS00ODYxLWE1YzctMGVkNjI3YWRlYjg3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22bd8b6b41-a5c5-4727-a72d-ee24e4e90e0e%22%7d

Nabór do Nagrody Santander „SPOŁECZNIK ROKU” dla studentów i doktorantów UAM

1. czerwca rozpoczyna się rekrutacja do Nagroda Santander „SPOŁECZNIK ROKU” dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zgłoszenia można przesyłać do 15 czerwca 2021. Nagroda przyznawana jest za szczególne osiągnięcia w działalności społecznej oraz aktywną działalność na rzecz środowiska akademickiego. Zachęcamy do przesyłania aplikacji.

Szczegóły znajdziecie w linku:

https://amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/studenci/nagroda-santander-spolecznik-roku-dla-studentow-i-doktorantow-uniwersytetu-im.-adama-mickiewicza-w-poznaniu-w-roku-akademickim-20202021?fbclid=IwAR0sZKgDBRWglppzYDwTukVQCOQrnFCaZaz17BzsclHJeeORmS23tSHuABU

Zaproszenie na spotkanie z Prorektorem UAM ds. projektów badawczych i doktorantów prof. Przemysławem Wojtaszkiem i dr Joanną Farysej – p.o. kierownika biura ID-UB

Serdecznie zapraszamy na wydarzenie organizowane przez Samorząd Doktoratów UAM 20.05.2021 o godz. 17:00 odbędzie się spotkanie online z Prorektorem UAM ds. projektów badawczych i doktorantów prof. Przemysławem Wojtaszkiem i dr Joanną Farysej – p.o. kierownika biura ID-UB. Celem spotkania jest przedstawienie doktorantom możliwości, jakie daje ID-UB – materialnego wsparcia badań naukowych oraz jak z niego skorzystać.

Więcej informacji o wydarzeniu: https://m.facebook.com/events/140744871371388?acontext=%7B%22source%22%3A%2298%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&aref=98

Dołącz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Zapraszamy na wykład otwarty

Serdecznie zapraszamy na wykład otwarty Plagiat i autoplagiat – naruszenie dobrych praktyk akademickich, który poprowadzi dr Agnieszka Raubo – Pełnomocniczka Rektora UAM ds. rzetelności naukowej. Wykład jest organizowany przez Poznańskie Porozumienie Doktorantów i odbędzie się w najbliższą środę (19.05.2021), tj. 19.05 o godz. 16:00.

Szczegóły wydarzenia: https://www.facebook.com/events/133112012194506

Link do wykładu online: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGVlMzk1MmItMmRjNy00NzFjLTg3MjAtMThhNmFjZGRmMTFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22c4de14df-bc54-42c4-a50c-da72a84f0f1c%22%7d